Home

Regulace translace

Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Standardní projekty je realizovaný v letech 2021 - 2023 se státní podporou 11 994 tis. Kč a zaměřením na.. Regulace translace byla podceňována a stála ve stínu specifické transkripce. Použitím nových přístupů se podařilo prokázat, že ribozomy představují heterogenní populaci. Tím se odkryl mnohem širší rozsah mechanismů pro kontrolu translace

regulace translace U prokaryot se transkripcí vytváří multigenní mRNA, která kóduje více proteinů (enzymů) zpravidla jednoho metabolického řetězce. Podrobné studie prokázaly, že ačkoliv jsou tyto geny exprimovány současně, jako součást jednoho operonu, dochází v průběhu translace k vytvoření různého množství. Regulace exprese genů u eukaryot je podstatně komplexnější a mnohotvárnější než u prokaryot. Transkripce a translace probíhají na jiných místech buňky a v časové posloupnosti. Syntéza polypeptidů je diferencována v závislosti na tom, zda budou užívány uvnitř buňky nebo exportovány RNA interference - účinný nástroj regulace genové exprese Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protei Regulace iniciace translace u kvasinky Saccharomyces cerevisiae Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Regulace translace v - CEP - TA ČR Starfo

Regulace genové exprese Typy regulací Regulace transkripce Regulace m. RNA a translace

Regulace genové exprese u prokaryot - WikiSkript

 1. Regulace genové exprese • Transkripce a postranskripční procesy • Degradace RNA • Translace • Degradace proteinů Regulace převážně na úrovni iniciace translace Konstitutivní geny - kontinuální transkripce - síla promotoru Indukovatelné a reprimovatelné geny Příklad: lac opero
 2. Regulace exprese lidského genomu Úvod (tok genetické informace, skladba lidského genomu, velikost - porovnání s jinými organismy, úrovn ěregulace) Porovnání regulace transkripce u pro- a eukaryot Regulace transkripce na úrovni genetického kódu Regulace na úrovni chromatinu a jádra Úrove ňsest řihu, translace, degradace RNA a.
 3. Regulace exprese Úvod (tok genetickéinformace, skladba lidského genomu, velikost -porovnánís jinými organismy, úrovněregulace) Porovnáníregulace transkripce u pro-a eukaryot Regulace transkripce na úrovni genetického kódu Regulace na úrovni chromatinu a jádra Úroveňsestřihu, translace, degradace RNA a protein
 4. Regulace exprese proteinů S10 operonu probíhá nejenom na úrovni translace mechanizmem autogenní kontroly běžným u operonů ribozomálních proteinů v E. coli, při kterém jeden z proteinů kódovaných operonem má jak strukturní tak i regulační funkci, ale také na úrovni transkripce mechanizmem předčasného ukončen
 5. • regulace transkripce a translace • posttranslační modifikace • cyklin/Cdk - katalyticky aktivní pouze v dané fázi BC správný průběh jednotlivých fází BC závisí na několika klíčových faktorech Regulace aktivity cyklin/Cd Regulace transkripce Základní techniky molekulární biologie, rekombinantní technologie.
 6. Regulace exprese Úvod (tok genetické informace, skladba lidského genomu, velikost - porovnání s jiným

Regulace genové exprese u eukaryot - WikiSkript

regulace bez vlivu regulačního proteinu - atenuace (zastavení, zeslabení) - regulace syntézy aminokyselin. Po rozběhnutí se transkripce po chvíli zastaví na samém začátku. Atenuace je ovlivněna rychlostí translace a v případě velké rychlosti a dostatku aminokyselin se transkripce zastaví A) Regulace množství přítomného enzymu konstitutivní, indukovatelné a reprimovatelné enzymy a) Regulace na úrovni transkripce (a translace) - podle momentálních metabolických potřeb (adaptabilita metabol.) - podle tkáňové specializace v mnohobuněčných organismec Profil Výzkum Výzkumné oblasti Strukturní biologie Strukturní biologie spřažené transkripce a translace - Gabriel Demo. CEITEC MU Strukturní biologie genové regulace - Richard Štefl Strukturní virologie - Pavel Plevka Výpočetní chemie - Jaroslav Koča. Hlavní rozdíl mezi genovou expresí a genovou regulací je v tom, že genová exprese je proces, který syntetizuje protein pomocí informací v genu, zatímco genová regulace je proces řízení rychlosti a způsobu genové exprese. Dále, dva kroky genové exprese jsou transkripce a translace, zatímco exprese genů je regulována na každé úrovni genové exprese Regulace translace. 25. Třídění, transport a posttranslační úpravy proteinů. 26. Biosyntéza glykoproteinů a jejich význam . 27. Vezikulární transport. Endocytóza a exocytóza. 28. Restrikční enzymy a další nástroje genového inženýrství, konstrukce rekombinantních moleku

Regulace genové exprese Regulace aktivity jednotlivých genů se děje na různých úrovních centrálního dogmatu - při přepisu DNA do RNA (regulace na úrovni transkripce) a z RNA do proteinu (regulace na úrovni RNA, na úrovni translace i na úrovni samotného proteinu) Regulace translace. 25. Třídění , transport a posttranslační úpravy proteinů . 26. iosyntéza glykoproteinů a jejich význam . 27. Vezikulární transport. Endocytóza a exocytóza. 28. Restrikční enzymy a další nástroje genového inženýrství, konstrukce rekombinantních moleku

Vzhledem k tomu, že prodloužení translace je nevratný proces, existuje jen málo známých mechanismů jeho regulace. Ukázalo se však, že translační účinnost je snížena prostřednictvím snížených zásob tRNA, které jsou nutné pro prodloužení polypeptidů 3. Genová exprese: transkripce, translace 4. Genová exprese: regulace genové exprese 5. Cytoskelet a extracelulární matrix 6. Buněčný cyklus a apoptóza 7. Buněčná signalizace a transformace 8. Viry 1. Eukaryontní buňka a její kompartmenty Časový rozsah: 2 hodiny Klíčová slov Regulace genové exprese u eukaryot (transkripce, úprava RNA, stabilita RNA, translace, postranslační úpravy). 29. Farmakokinetika, fáze I. a II. biotransformace. Molekulárně genetické principy regulace translace. 30. Cytochrom P450 - metabolismus cizorodých látek. Regulace aktivity transpozónů, regulace genové exprese transpozóny Regulace metabolizmu bakterií. Každá metabolická dráha - metabolický pochod - je . řízen specifickým regulačním systémem. Regulační systém se uplatňuje - již při syntéze enzymů - nebo má vliv na aktivitu . enzymu. Bakteriální buňka má schopnost regulovat děje, které v ní probíhají - metabolické procesy jsou. Regulace transkripce a translace v mitochondriích, komunikace mezi jádrem a mitochondriemi, Import jaderně kódovaných proteinů do mitochondrií. Nukleocytoplasmatická (in)kompatibilita. 8. Plastidy. Endosymbiotická teorie, primární plastidy a plastidy vyššího řádu. Funkční architektur

Používá poznatky z oborů cytologie, anatomie a morfologie rostlin. Ve středoškolské biologii se stávají předmětem jejího studia tato témata: výživa rostlin, dýchání rostlin, vodní režím rostlin, růst a vývoj rostlin, rozmnožování rostlin a pohyby a dráždivost rostlin Regulace tvorby nebo aktivity ostatních RNA. 4 Proteiny Transkripce a translace

Homeostáza - regulace - chronobiologie Homeostáza Principy regulace a poruchy fyziologických regulací Obecná endokrinologie 2 Homeostáza oraginzmus je otevřený systém - výměna energie a informací s okolím stále narušují stálost organizmus je mnohobuněčný systém - jednotlivé bb. vyžadují ke svému fungování stabiln Regulace genové exprese u prokaryot. 88. Transkripce a translace u prokaryot. 89. Konjugace, transformace, transdukce. 90. Biologie a genetika virů, význam v medicíně. 91. Ontogeneze a její genetická regulace . 92. Genová kontrola embryonálního vývoje tělní osy . 93. Chromosomální determinace pohlaví. 94. Ontogeneze pohlaví u. Post-transkripční regulace je jedním z nejdůležitějších mechanizmů kontroly genové exprese neboť umožňuje baktériím pohotově modulovat produkci faktorů nezbytných k přežití ve změněných podmínkách. Vazba malé RNA k cílové mRNA způsobuje buď aktivaci, nebo represi translace této mRNA. Zejména u Gram. Regulace genové exprese u prokaryot. Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin. 25. Strukturní přestavby chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka. Transkripce a translace u prokaryot. Ekologie, ekogenetika. 26. DNA - stavba a funkce. Selekce a její typy. Cíle a úkoly lékařské genetiky. 27 Translation for: 'zákonná úprava (regulace)' in Czech->English dictionary. Search over 14 million words and phrases in more than 490 language pairs

Svět RNA a proteinů REGULACE TRANSLACE

 1. Exprese genetické informace a její regulace, transkripce, translace, konformace chromatinu, kontrola transkripce, kontrola úprav primárního transkriptu a jeho transport, stabilita mRNA, kontrola translace, kontrola post-translačních procesů, transport a třídění proteinů. Post-transkripční umlčování genů
 2. Regulace translace v savčím oocytu: 9:10: Lenka Gahurová, JCU/ÚŽFG AVČR Translácia regulovaná mTOR dráhou ovplyvňuje vznik prvých buniek vnútornej bunkovej masy u myších preimplantačných embryí. 9:30: RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D., PřF UK Nové poznatky o úlohe Aurora kináz v segregácii chromozómov u cicavčích oocyto
 3. Naše laboratoř se zabývá studiem regulačních mechanismů uplatňujících se při kontrole genové exprese, a to ve třech skupinách a třech na úrovních: 1) organizace a stability genomu (Skupina reparace DNA)2) regulace transkripce (Transkripční skupina)3) regulace translace a skladování mRNA (Translační skupina
 4. Regulace genové exprese nebo genová regulace zahrnuje širokou škálu mechanismů, které buňky používají ke zvýšení nebo snížení produkce specifických genových produktů ( protein nebo RNA).V biologii jsou široce pozorovány sofistikované programy genové exprese, například pro vyvolání vývojových cest, reakci na podněty prostředí nebo přizpůsobení se novým.
 5. Regulace translace, posttranslační modifikace proteinů. Sekvenování a forenzní analýza DNA Fyziologie významných mikrobních taxonů a možnosti jejich uplatnění v biotechnologii. Bioproces. Příprava a charakteristika biologického činitele. Bioreaktory. Typy a regulace kultivačních procesů
 6. Inhibitory pro- a eukaryontní translace, antibiotika která specificky zasahující do syntézy proteinů. Regulace eukaryontní translace, úloha proteinkinas, degradace mRNA. Sbalování nově nasyntetizovaných proteinů, role chaperonů. Posttranslační modifikace N a C konce proteinů, proteolytické modifikace proteinů.EL-link. 5.týde

The package of localization components for Delphi. Custom made electronic manufacture and development of HW & SW for control, self-regulation, measurement and CNC controlled machines. We develop custom devices and we can also modify the final products. We also develop specialized software Suggest as a translation of automatická regulace Copy; DeepL Translator Linguee. EN. Open menu. Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online. Transkripce a regulace genové exprese u prokaryot. Transkripce a regulace genové exprese u eukaryot. Dynamika chromatinu a histonový kód. Posttranskripční úpravy hnRNA. Význam a mechanismus sestřihu a auto sestřihu. Translace a její regulace na molekulární úrovni, kolísání bází. Charakterizace RNA účastnících se translace Check 'regulace výkonu' translations into English. Look through examples of regulace výkonu translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Exprese genetické informace a její regulace - transkripce a posttranskripční úpravy 7. týden. 13. 11. Exprese genetické informace a její regulace - translace a posttranslační úpravy 8. týden. 20. 11. Buněčná signalizace - I 9. týden. 27. 11. Buněčná signalizace - II 10. týden. 4. 12. Buněčný cyklus 11. týden regulace nájemného translation in Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

Contextual translation of regulace from Czech into Swedish. Examples translated by humans: innehåll, reglering, regelverk, nedreglering, uppreglering, regeringsmakt Mechanismy regulace maternální mRNA jsou z velké části neznámé. Cílem projektu je zmapovat translaci RNA po znovu zahájeni meiózy. Chceme také studovat aktivitu cap-dependentní translace (mTOR/eIF4E) v myším a bovinním oocytu a objasnit její regulaci s cílem charakterizovat metabolismus specifických RNA a přispět tak k. Contextual translation of regulace; from Czech into Finnish. Examples translated by humans: sääntely, upregulation, järkevä sääntely, vaimennussäätely Biologie 4, 2019/2020, I. Literák GEN → PROTEIN Impala Aepyceros melampus, Uganda, 201

Regulace iniciace translace u kvasinky Saccharomyces

Regulace tělesné teploty Antipsychotickým léčivým přípravkům je přisuzována porucha schopnosti organizmu snížit základní tělesnou teplotu. Body temperature regulation Disruption of the body s ability to reduce core body temperature has been attributed to antipsychotic medicines. Less frequent translations ukázat skrýt Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav, biogenní prvky a biomolekuly. Buněčná a molekulární biologie, struktura prokaryotické a eukaryotické buňky, odkud buňky získávají energii a jak s ní hospodaří, odbourávání sacharidů, tuků a bílkovin, citrátový cyklus a oxidační fosforylace, uchovávání a exprese genetické informace. Translation for 'regulátor hladiny vody' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Státní doktorské zkoušky se konají obvykle v posluchárně B8 (přízemí vpravo, budova Viničná 5), Praha 2 - Nové Město (na plánku vyznačena červeně).V případě Barbory Pekové a Sukanyi Jadhav se jejich SDZ koná jinde (viz odkaz na pozvánku)Pro přítomnost studentů a zaměstnanců PřF UK na SDZ platí pravidla zveřejněná zde

1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné. 2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány Regulace translace Blokování mRNA regulačními proteiny • vazbou na specifické struktury/sekvence v nepřekládané 5` oblasti mRNA, obvykle brání vazbě ribosomů Nedostatečně dlouhý poly-A konec mRNA • na 3` nepřekládaném konci mRNA • mechanismus typický pro dormantní mRNA akumulovanou ve vajíčk Dále se regulace translace uplatňuje díky své rychlosti a flexibilitě i v reakci na stresové situace, což má velký význam pro schopnost přežití rostlin jakožto přisedlých organismů. Přesná modulace genové exprese je výsledkem globální translační regulace stejně jako specifické regulace určitých transkriptů Proteiny regulace transkripce - dvě funkční místa (domény) 1) doména pro regulaci transkripce 2) doména pro vazbu s DNA - mají charakteristickou terciární strukturu → velká specifita - nejčastější strukturní motivy: helix - otáčka - helix zinkový prst leucinový zip helix - klička - helix 4) Translace - kontrola. regulace exprese eukarytického genu Jádro Cytoplasma Genom Transkripce Úprava RNA a translokace Translace Posttranslace Chromatin DNA pro expresi Primární RNA transkript mRNA v jádře Amplifikace genu Přeskládání DNA Dekondenzace chromatinu Metylace DNA RNA polymeráza II Úprava RNA (5'capping, přidání poly-A tail, vyštípnut

REGULACE TRANSLACE DEGRADACE BÍLKOVIN

Regulace genové exprese prostřednictvím RNA - Peter Lukavsky. Profil; Strukturní biologie spřažené transkripce a translace - Sledujte nás. #CEITECScience Zůstaňte v kontaktu. Novinky, akce, tiskové zprávy - nic vám neunikne. Všechny důležité informace zašleme přímo na váš e-mail Tyto studie významně zlepší současné porozumění genetické regulace v bakteriálních buňkách a mohou ukázat na reakce na stres v eukaryotech, které ovlivní dlouhodobé dogma funkčního oddělení transkripce a translace hlavní rozdíl mezi expresí genu a regulací genů je to, že. t Exprese genu je proces, který syntetizuje protein pomocí informace v genu, zatímco genová regulace je proces kontroly rychlosti a způsobu genové exprese. Dále, dva kroky genové exprese jsou transkripce a translace, zatímco exprese genů je regulována na každé úrovni genové exprese

Transkripce Genetika - Biologi

V centru pozornosti výzkumníků je i studium regulace translace na obecné a genově specifické úrovni. Zabývají se též tím, jak buňka reaguje na neustále se měnící podmínky okolního prostředí regulovanými změnami proteinové syntézy, případně k jakým deregulovaným změnám dochází při různých patologiích Regulace pentózového cyklu. Pentózový cyklus je regulován na úrovni dostupnosti koenzymu NADP +.Není-li vznikající redukovaná forma (NADPH) odčerpávána a reoxidována v jiných metabolických procesech, dochází k inhibici reakcí, které vyžadují oxidovanou formu tohoto koenzymu - katalyzuje glukóza-6-fosfátdehydrogenáza a 6-fosfoglukonátdehydrogenáza můžeme prohlásit, že regulace železa v buňce je založena na vazbě IRPs a IRE. Chybí-li buňce železo, IRP-1 Nové poznatky o metabolizmu eleza 346 Vnitø Lék 2005; 51(3) Schéma 1. Regulace translace feritinu a transferinového receptoru 1 (TfR1) prostřednictvím IRPs

Regulace genové exprese - Reguila - Wikipedi

Upravená mRNA je transportována do cytoplasmy a tam překládána na proteiny (translace). U prokaryotních organismů se vzniklá mRNA posttranskripčně neupravuje, slouží ihned jako matrice pro tvorbu proteinu. 7. Co jsou exony a introny? Eukaryotní DNA obsahuje kromě kódujících sekvencí (tzv. exony) i nekódující sekvence (tzv garant: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Biologické vlastnosti a funkce nukleových kyselin. Centrální dogma, transkripce a translace. Struktura genů. Regulace genové exprese, regulace transkripce a translace, epigenetika, princip fungování miRNA, siRNA. Izolace a identifikace nukleových kyselin (gelová elektroforéza, Southern a northern blot) K nejdůležitějším faktorům post-transkripční kontroly patří RNA-vazebné proteiny, RNázy, malé regulační RNA (sRNA) a riboswitch struktury, které obvykle ovlivňují stabilitu a účinnost translace regulované mRNA. Bylo prokázáno, že malé trans-kódované regulační RNA hrají významnou roli v post-transkripční regulaci. Průběh translace BUNĚČNÝ CYKLUS, BUNĚČNÉ DĚLENÍ Buněčný cyklus = posloupnost dějů předcházejících buněčnému dělení a zahrnujících ho Eukaryota - interfáze + mitóza/meióza + cytokineze Regulace, signalizace, cykliny a CDK Minuty až roky (savčí buňky - min. 12 h) Průběh translace BUNĚČNÝ CYKLUS. Regulační cesty a zpětnovazebné smyčky (udržování homeostázy lokálními a distančně působícími cestami, zpětnovazebné smyčky modulující odpověď na stimulus, dopředné regulace umožňující anticipovat změny a udržovat stabilitu, biorytmy, změny rychlosti a specificity fyziologických regulací, složité reflexy.

• G proteiny (GTP-vázající regulační proteiny)převádějí signál od receptoru k dalším signálním molekulám v buňce • Jsou tvořeny třemi podjednotkami - alfa, beta a gama (trimerické GTPasy) • G proteiny aktivují enzymy, které podněcují vznik nitrobuněčných mediátorůsignálu (sekundárních poslů Translace a posttranslační úpravy. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA. Modifikace a restrikce DNA. Přenos genetické informace mezi organismy. Mobilní elementy. Základní metody molekulární biologie, klonování DNA. Základní typy vektorů, příprava. Základy obecné biologie. Pátek, 19 Únor 2010. Obecná biologie. Studuje obecné vlastnosti organismů. K nim patří: chemické složení, buněčná organizace, metabolismus, růst a vývin, schopnost vývoje, schopnost rozmnožování, dědičnost, dráždivost a senzibilita, pohyb a autoregulace (o těchto obecných vlastostech živých.

Fylogeneze a diverzita rostlin 1 pednka Cyanobacteria Euglenophyta

Poruchy metabolizmu železa I

Primární rolí mikroRNA molekul je negativní regulace translace jako součást komplexu RISC (komplex umlčující geny indukovaný RNA) pomocí represe translace a mRNA degradace. miRNA se účastní regulace procesů u mnoha onemocnění, jako jsou neurodegenerativní choroby, metabolické poruchy a malignity •regulace translace (rychlost, preference -cap, poly (A) a UTR) •alternativní translace •cílená degradace proteinu (N´-end rule, PEST sekvence, export) •více než200 typů posttranslaních modifikací. Výsledky umožňují lepší pochopení regulace translace mRNA a také rozvoj cílené terapie některých metabolických či nádorových onemocnění. Například rapamycin, specifický inhibitor TORC1, se již dnes využívá v klinické praxi jako imunosupresor či protinádorové léčivo

Regulace genov exprese Typy regulac Regulace transkripce

•regulace translace (rychlost, preference -cap, poly (A) a UTR) •alternativní translace •cílená degradace proteinu(N´-end rule, PEST sekvence, export, komplexy) •cca 400 typů posttranslaních modifikací. Genová exprese v samčí zárodečné linii: regulační faktory a jejich responsivní elementy. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta: 3: OK5 - zemědělské a biologicko-environmentální vědy: 21-15856S: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. Regulace translace v dormantních rozmnožovacích strukturách rostlin - pylu a semenec Ve vajíčku se totiž regulace genové exprese odehrává převážně na úrovni stabilizace RNA, proteinů, a zahájení (iniciace) translace, po které dochází k syntéze proteinů. mRNA se skládá z kódující a nekódující sekvence, které určují její osud v buňce

Regulace transkripce - regulac

Regulace translace Malé nekódující RNA (snRNA) -miRNA - 19-23 bp ssRNA - blokace translace - z jednoho dlouhého transkriptu tvořící vlásenkovou strukturu-siRNA - 21-25 bp dsRNA - usnadňují degradaci mRNA - ze dvou odlišných řetězců vzájemně se párujícíc i translace probíhají v cytoplasmě vážících se k exonu před procesem splicing =>regulace splicing Ideue T et al. (2007) Genes and Development 21: 1993-1998 3'. 2.3.3 Regulace během translace a po translaci a.) kovalentní modifikace. připojováním dalších chemických skupin, čímž se mění aktivita enzymů a regulačních proteinů. Typy úprav: adenylace, uridylace, sialilace, metylace, oxidace SH-skupi jsou např. témata o struktuře proteinů a nukleových kyselin a funkcích a vztazích informačních makromolekul při přenosu genetické informace, seznámení se strukturou prokaryotického i eukaryotického genomu, s mechanismy replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese

Regulace exprese vod tok genetick informace skladba lidskh

Regulace buněčného cyklu. Tvorba a provoz Portálu moderní fyziky je spolufinancována Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky (CZ.1.07/2.2.00/07.0018) Metabolismus dusíkatých látek - degradace aminokyselin, močovinový cyklus - regulace a energetika. Biosyntéza aminokyselin a nukleotidů, hem. 8. Transport elektronů a oxidativní fosforylace, chemiosmotická teorie, dýchací řetězec, přenašeče elektronů. Regulace tvorby ATP. 9 Základ tohoto předmětu tvoří přednášky o struktuře proteinů a nukleových kyselin a funkcích a vztazích informačních makromolekul při přenosu genetické informace. Studenti se seznámí se strukturou prokaryotického i eukaryotického genomu, s mechanismy replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese transkripce a translace genetické informace. Pozornost je věnována i regulaci genové exprese u prokaryotních a eukaryotních organismů. Součástí skripta je i terminologický slovník, vysvětlující základní pojmy molekulární biologie. Regulace regula.

Témata prací (Výběr práce

Transkripce a její regulace u mikroorganismů. Translace. Mechanismy proteosyntézy (iniciace, elongace, terminace). Mutace a jejich typy. Mutageny. DNA-reparační systémy. Přenos genetického materiálu mezi bakteriemi. Principy genetické rekombinace. Transformace (přirozená a umělá kompetence bakteriální buňky), transfekce. ČSN ISO 690 Harvard ISO 690 MLA (7th edition) Turabian (7th edition) Chicago (16th edition) IEEE CSE CSE NY APA. KAPRÁLEK, František. Základy bakteriologie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-811-5. Generated by Citace.com. Field name. Field content. Primary author

Transkripce (DNA) - Wikipedi

Uveďte jakou funkci plní při replikaci DNA u prokaryot následující enzymy: helikasa, DNA gyrasa, primasa, DNA polymerasa III, DNA polymerasa I, DNA ligasa. V případě dvojí funkce uveďte obě. HELIKASA = začíná na specifickém místě chromosomu (počátek replikace) - zodpovědná za separaci vláken. DNA GYRASA = odstraňuje. Biofyzika a chemická fyzika. Těžiště tohoto programu leží na rozhraní fyziky, biologie a chemie. Výuka navazuje na základní fyzikální vzdělání, které prohlubuje v oblastech teoretické a experimentální fyziky důležitých pro popis a zkoumání molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů.