Home

ČSN 01 6910 tabulky

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Tabulky. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Všechna interpunkční znaménka (kromě pomlčky a výpustku) se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bez mezery. Za každé interpunkční znaménko náleží mezera ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1.7. 2014 a nabyla účinnosti 1. 8. 2014. Vydání této normy nahrazuje ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory z dubna 2007 Tabulka musí být po formální stránce především přehledná, srozumitelná a nakonec i estetická. Základní požadavky na vzhled tabulek určuje Česká státní norma ČSN 01 6910, další požadavky může mít designér tiskoviny nebo lze uplatnit autorský přístup

Obrázky, tabulky, rovnice a další obdobné prvky, na něž se v textu odkazuje, se číslují průběžně vzestupně arabskými číslicemi; Jak ukázal předběžný průzkum 1, postoje k některým prvkům řešeným v ČSN 01 6910 se různí NORMA - ČSN 01 6910. Interpunkční (členící) znaménka. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník. připojují se k předcházejícímu slovu bez mezery, za znaménkem je mezera. následuje-li více znamének za sebou, mezera je za posledním. např.: Ten, který šel do práce, nebyl pan Novák. Co chcete? Nemluvte

PPT - TECHNICKÁ DOKUMENTACE PowerPoint Presentation, free download - ID:5215732

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností - nuov

Otázky a odpovědi k 1ČSN 01 6910 (2014) strana Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014) ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1. 7 Praktické použití normy ČSN 01 6910 - Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných stroje - platná od listopadu 2002 Interpunkční (členící) znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - uvádějí se ihned za předcházející slovo, značku nebo číslo, a to bez mezer

ČSN 01 6910 (2014)Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Setkání koordinátorů ICTBrno23. ledna 201 ČSN 01 6910 (2014) doporučuje psát lomítko s mezerami, pokud jeden z výrazů je víceslovný ve městě / o městu Připouští i číslování stran strana 1/3 i strana 1 / 3 2.3.7 Zkratky Zkratky jednoho slova • tvořené začátkem a koncem - bez tečky fa (firma); fy (firmy) • tvořené začátkem - s tečkou p. (pan) ČSN 01 6910 - - Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Up řes ňuje užití: te ček, poml ček, spojovníků, závorek, uvozovek, odsuvníků, zkratek, zna ček, mezer atd. Definuje psaní: čísel, kalendářních dat, časových údaj ů, adres, zvýraz ňování textu, člen ění a ozna čování text Anotace obsahu normy. Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce ÚPRAVA ÚŘEDNÍ KORESPONDENCE DLE ČSN 01 6910 • Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Odborná literatura • Seznámení s normou ČSN 016910 + Seznámení s normou ČSN 016910 + Předmět normy + Normativní odkazy + Termíny a definice + Cvičný test + Tabulky + Prvky tabulky.

tabulky se uvádějí v příloze, pokud ovšem nejsou přímo souástí textu seznam tabulek může být uveden v obsahu tabulky se þíslují a popisují průběžně ýSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: ýNI, 2007 Seznam náhrad normy: (016910) ČSN 01 6910 [kat: 26334] Zde jsou uvedeny ČSN nahrazující neplatné normy z předchozího výběru. Je-li zde uvedena norma ČSN taktéž již neplatná a nahrazená, pokračujte, prosím, opětovnou volbou pro zobrazení náhrad Transcript ČSN 01 6910 - zkratky I - Obchodní akademie Náchod. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0439 - EU peníze pro Obchodní akademii Náchod Číslo-název šablony klíčové aktivity III/2-Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tématická oblast Odborné předměty. Tabulky u státní zkoušky PRODEJ POZASTAVEN VZHLEDEM K NUTNOSTI AKTUALIZACE DLE NOVÉ NORMY ČSN 01 6910. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky PRODEJ POZASTAVEN VZHLEDEM K NUTNOSTI AKTUALIZACE DLE NOVÉ NORMY ČSN 01 6910. Písemnosti bez předtištěných odvolacích údaj. Internetová jazyková příručka nabízí ucelený přehled základních jazykových jevů češtin

ČSN 01 6910 (2014) - Úprava dokumentů zpracovaných

Tabulky - IKT tex

  1. ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: ČNI, 2007. 5 ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. Tabulka je vhodný nástroj pro přehledné grafické znázornění vybraných (důležitých) dat, která jsou předmětem diskuze v textu.
  2. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace pro výuku předmětu IKT. Materiál bude používán přímo při výuce za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v souladu s ŠVP - ČSN 01 6910. Prezentace bude používána k procvičení daného tématu
  3. ologické normy - Příprava a uspořádání1) ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 65 0102 Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování.
  4. V normě (ČSN 01 6910) je uvedeno velké množství způsobů zvýrazňování textu, vždy je ale potřeba dávat si pozor na množství, příliš mnoho způsobů zvýraznění může čtenáře zmást. Více než tři druhy vyznačování by měly být pouze ve slovnících a podobným složitěji strukturovaným tiskovinám
  5. Gramatiku a psaní textů upravuje ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, Pravidla českého pravopisu, Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR Pokud se tabulky a obrázky přímo vztahují k textu, je vhodné je zařadit do příslušné kapitoly. Poku
  6. Úprava písemností v MS Word dle normy ČSN 01 6910 Cíl kurzu Uživatelé se naučí, jak sestavit jednotlivé druhy dopisů správně po formální a věcné stránce, jak logicky a přehledně uspořádat jednotlivé složky obsahu dopisu, aby byl srozumitelný a také jak správně stylizovat dopis a vyhýbat se nevhodným formulacím
  7. ČSN 01 6910:2007 v bodu 6.10 píše příklady: Úhel 90°; spád 15°; 65°12'10. Na Wikipedii se zpravidla nepoužívá mezinárodní formát: 50°5'58.783N, 17°0'39.039E, ale český formát 50°3′25″ s. š., 14°29′58″ v. d. Chyba měřen

Tabulky Číslujeme např.: Tabulka 1 nebo Tab. 1. Název tabulky umístíme nad tabulku. Zřetelně označíme údaje v řádcích a sloupcích tabulky, např.: množství/kg. Celková typografická úprava se řídí normou ČSN 01 6910. Seznam užitých tabulek je vložen jako příloha na konci dokumentu za seznamem užit Tabulky Tabulka má obsahovat nadpis, hlavičku (záhlaví), názvy sloupců, názvy řádků, příp. poznámku či zdroj Nadpis tabulky Nadpis tabulky zvýrazňujeme, obvykle tučným písmem či podtrženě Nadpis začíná velkým písmenem, nezakončujeme tečkou Nadpis umísťujeme doprostřed nad tabulku Nadpis by neměl přesahovat.

KONTAKT. Česká agentura pro standardizaci Biskuý dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Technická podpora Tel.: 221 802 802 csnonline@agentura-cas.c Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové SEMINÁRNÍ PRÁCE Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GJKT (zpracováno dle ČSN ISO 7144 a ČSN 01 6910 ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR, Praha, Fortuna 2004 . Normalizovaná úprava obchodních a úředníc

Tabulky v závěrečné práci musí být opatřeny titulkem. V titulku by se nemělo vyskytovat slovo tabulka. Norma ČSN 01 6910 (2014) - Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesor 01 - OBECNÁ TŘÍDA NOREM. V této obecné třídě jsou obsaženy, mimo jiné, velmi důležité normy pro řízení managementu jakosti řady ISO 9001. Normy pro enviromentální management řady ISO 14001 a např. norma ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Vydání nové ISO 9001:2015 je plánováno na září 2015, česká verze bude dostupná.

Praktické použití normy ČSN 01 691

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici - úprava písemností - ‚norma ČSN 01 6910' - text na papíru ve formátu A4 - lze psát oboustranně - jednoduché řádkování, mezi odstavci řádkovat dvakrát - používat písmo stojaté - používat písmo ne menší než 10 bodů - stránky číslovat arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí stránk

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Interpretace normy. Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný. jednotky atd vychází z normy ČSN 01 6910/2002. Jsou povoleny odchylky oproti dříve používanému, např. po nadpisu následuje odstavec - text začíná na 6. pozici, pro případné další dělení souvislého textu (pro zdůraznění, odlišení nebo logické oddělení textu) je vhodná taktéž odrážka s odstavcem

ČSN 01 6910 (016910) - Úprava písemností zpracovaných

Obrázky, grafy, tabulky a diagramy označte názvem a průběžně číslujte. Vzorce a matematické vztahy by měly být číslovány pro pozdější odkazy v textu, nej-lépe na pravé straně rovnice nebo vztahu v kulatých závorkách. Při psaní dodržujte normu ČSN 01 6910 (typografická pravidla pro psaní dokumentů) vychází z normy ČSN 01 6910 (2014). Základní typografická pravidla.docx (je součástí této brožury) Shrnutí pravidel z předchozí prezentace, může sloužit pro samostatnou práci žáků - zde se jim bude lépe vyhledávat než v kompletní prezentaci. Cvičení 01 jsou např. obrázky, tabulky nebo rejstřík, aby byl v souladu s ostatními částmi šablony. Kapitola 5 Vybraná pravidla pro českou sazbu uvádí hlavní zásady pro úpravu českého textu podle normy ČSN 01 6910:2014 1. 1 ČSN 01 6910:2014. Úprava písemností zpracovávaných textovými procesory. 76 s Dle normy ČSN 01 6910 na jedné straně A4 má být 30 řádků a na jednom řádku cca 60 úhozů (znaků). Velikost písma: doporučení: vlastní text: 10 - 12 bodů hlavní úroveň (názvy kapitol): 18 - 20 bodů další úrovně (podkapitoly): 14 - 16 bodů popisy tabulek, obrázků, apod.: 8 - 10 bod

Norma ČSN 01 6910 - Úprava písemností zpracovaných textovými editory, vydané v roce 2002 upravená v roce 2007. Tato norma je základním kamenem pro tvorbu obchodních a jiných písemností všech institucí, a to jak státních tak i soukromích písemností (ČSN 01 6910) 6 - zpracuje obchodní dopis podle normy, - dokáže vyhledat v normě pravidla pro úpravu textu, - dokáže vypracovat adresy na obálky a na štítcích, - umí se pohybovat v šabloně pro psaní obchodní korespondence. Pravidla stylizace dopisů. Velikost papírů a obálek. Psaní adres Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Tabulky. Číslujeme např.: Tabulka 1 nebo Tab. 1; Název tabulky umístíme nad tabulku; Zřetelně označíme údaje v řádcích a sloupcích tabulky, např.: množství / kg; Matematické, fyzikální a chemické symboly Znaky, symboly a zkratky Celková typografická úprava. Řídí se normou ČSN 01 6910 (zde výtah z normy - soubor RTF.

• Formální úprava práce -úprava textu ČSN 01 6910 • Členění textu • Obrázky, grafy • Tabulky • Vzorce Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Seminář č. 1. Při zpracování se vychází z aktuálně platné normy pro úpravu písemností ČSN 01 6910 a zvyklostí oboru. Sazebním obrazcem stránky, do kterého se umisťují i obrázky a tabulky, je obdélník, jehož rozměry a pozice na papíru formátu A4 jsou definovány rozměry okrajů stránky ČSN 01 6910 se nezmiňuje o kódových zkratkách názvů států. Toto značení upravuje mezinárodní norma ISO 3166. Seznam států spolu se značením naleznete zde. ZNAČKY. Psaní značek stanoví norma ČSN ISO 31-0. Značky lze použít jen ve spojení s číslem, píšou se bez tečky, od čísla se oddělují mezerou Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo jiné interpunkční znaménko než tečka (např. čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník). Dvě tečky vedle sebe nikdy nepíšeme (jiný je případ znaku tři tečky, viz Tři tečky, a užití teček pro naznačení vynechaných znaků ve. 8.2021 ČSN EN ISO 16147 - Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru . Více informací HTML náhled . 8.2021 ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky . Více informací HTML náhled . 8.2021 ČSN 44 1379.

ČSN 01 6910 (016910) - Technické normy ČS

Administrativní činnosti. Všechny soubory jsou zaheslované. V případě zapomenutí hesla se na mě obraťte prostřednictvím mailu traxlerova.dubno@seznam.cz. z normy ČSN 01 6910 z července 2014. Renáta Drábková, Jaroslava Levová, Tereza Filinová: Písemná a elektronická komunikace, nakladatelství Fragment, 1. vydání 2014 ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0. Všeobecné zásady ČSN ISO 31-11 Veličiny a jednotky. Část 0. Matematické znaky a zna čky používané ve fyzikálních v ědách a v technice ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktur Jak je uvedeno v jejím úvodu, cílem je získat opticky správný vzhled a bezchybné zhotovení sazby. Sazba má tvořit opticky ucelenou plochu a odpovídat estetice. V roce 2014 vstoupila v platnost nová norma ČSN 01 6910 63-51-J/01. dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. studium zaměřeno na telemarketing. jeden cizí jazyk, další jako nepovinný předmět. obor vzdělání je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, v call centrech (zelené linky) nebo obsluze telekomunikačních zařízení. počet studentů ve.

Seznam náhrad za normu (016910) ČSN 01 6910, katalog: 2633

tvořit tabulky, grafy a statistické informační výstupy aplikovat wordprocessing do specifických oblastí práce s informačními zdroji upravovat již vytvořené písemnosti podle normy ČSN 01 6910 ČSN 01 6910 (2014) ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY Setkání koordinátorů ICT Brno 23. ledna 2015 Úvod Konečně!! Norma respektuje použití knižního písma, nepodporuje primárně strojopis Příprava trvala tři roky, spousta připomínek, řada kompromisů Čsn 01 6910 Over 500Products In Stock. Na webových stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. SN online pro jednotlivě registrované uživatele. Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN , tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány ka (viz norma ČSN 01 6910, Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory). Tabulky, obrázky a grafy Číslo tabulky a její stručný popis se uvádí v textu nad tabulkou, číslo obrázku a jeho případný stručný popis se uvádí pod obrázkem! Velikost 11 b. pro popis tabulky i obrázku. Tab.1.1 Název tabulky

Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910.pdf. 12 MB; + úprava textu je dána normou ČSN 01 6910 Úprava písemností, psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory píše po jedné straně papíru (jednostranný tisk) nepoužívají se barevné papíry na jednu stranu papíru se píše 30 řádků a na řádek asi 60 úhozů (viz ČSN 01 6910

ČSN 01 6910 - zkratky I - Obchodní akademie Náchod

Základní typografické zásady Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editor ČSN 01 0194: Referát a anotace. ČSN 01 0198: Formální úprava rešerší. ČSN 01 0199: Vydavatelská úprava odborných časopisů. ČSN 01 6910: Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory. ČSN ISO 999: Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstřík

11. Textový editor (MS Word) - tvorba stylů a jejich použití, tabulky, pokročilejší funkce 12. Úprava písemností - ČSN 01 6910, využití funkcí textového editoru, šablony 13. Základní druhy písemností - rozdělení, obchodní a personální písemnosti 14 větší, budou zařazeny do příloh. Přílohy musí mít název a číslo. Za číslem obrázku, tabulky a grafu se píše tečka. SEZNAM POUŽITÝCH ODBORNÝCH VÝRAZŮ Je poslední část práce. Zde jsou uvedeny významné odborné termíny s vysvětlením. Úpravu písemností psaných strojem nebo textovým editorem upravuje ČSN 01 6910

Publikace a pomůcky, Národní pedagogický institut České

ČSN 01 6910 1. Práce se předkládá ve formátu A4, psaná textovým editorem na PC: - typ písma TIMES NEW ROMAN (standardní) - velikost 12 - řádkování 1, 5 - počet řádků na stránku 30 - 32 včetně případných citací pod čarou - rozsah je stanoven na minimálně 15 normalizovaných stran textu be ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014) ČSN EN 60027-4: Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008) ČSN IEC 27-1: Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995) ČSN IEC 60027- SN 01 8013 Požární tabulky SN 01 8014 Tabulky k oznaování prostor s tlakovými nádobami na plyny SN ISO 7001 (01 8021) Veejné informaní znaky SN ISO 7000 (01 8024) Grafické znaky pro použití na zaízeních - Rejstík a pehled TNV 75 6910 Zkoušky kanalizaních objekt a zaízen Anotace: Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014

dodržení normy ČSN 01 6910 pro úpravu písemností zpracovaných na počítači: formát stránky A4, okraje horní, dolní a pravý 2,5 cm, levý okraj 3,5 cm, tisk jednostranně. doporučená velikost písma textu je 12 bodů, nepoužívat víc než 3 druhy velikostí a fontů písma, pro text patkové písmo, nadpisy bezpatkové písm ČSN 01 6910; Zajímavé dotazy; Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *). strana 2, tabulka 3, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro, Karel IV., v kalendářních datech mezi dnem a měsícem, rok však lze oddělit, např Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-556 - 2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Akreditace: MV : Do naší nabídky vzdělávacích kurzů nově zařazujeme kurz pro stylistiku a úpravu písemné komunikace, na kterém Vás lektorka provede zásadními změnami v normě ČSN 01 6910 a nedostatky při tvorbě větných vazeb

Internetová jazyková příručk

Středicí důlky 60o, tvar A, B, C, R Obr. 7. 3. Normalizované středicí důlky ČSN 01 4915 tvar A TVAR A Do d = 10 Obr. 7. 4. Označení středicího důlku ČSN 01 4915 tvar A d = 4 m podle ČSN 01 6910 (Úprava písemností zpracovaných textovými editory). Výtah z ní, shrnující základní a pro autory BP/DP nejpotřebnější informace, je obsahem Přílohy 1. Zvýrazňování þástí textu je možné kurzívou, případně tun . Podtrhávání není příliš vhodné a spíše se nedoporučuje Základy typografie a sazby podle ČSN 01 6910 (2014) (čísla, data, adresy) Výběry textu (klávesnicí, myší, pomocí Navigačního podokna) Modul 2: Formátování text ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1.7. 2014 a nabyla účinnosti 1 - řídí se normou ČSN 01 6910 - Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesory úprava + umístění nadpisů kapitol a podkapitol musí být v celé práci stejné typ písma - patkové - př. Times New Roman Tabulka nebo Tab. . 1 - Stav v zn ných osob v R k 31. 7

Administrativní pracovník. Pod pracovní pozicí Administrativní pracovník najdou své kurzy prakticky všichny profese pracující v kanceláři, například obchodníci, nákupčí, asistentky, vedoucí pracovníci, manažeři či učitelé. Tabulka je v mobilním režimu a lze posouvat doleva a doprava. Kód Typografická stránka ABP musí odpovídat ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory - revize normy s účinností od 1.8.2014. Pokud jsou v práci užívány zkratky, musí být při prvním použití vysvětleny neb Grafická úprava je v souladu s ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Práce se píší tzv. vědeckým plurálem, nebo v trpném rodě. Např. stanovili jsme, vyhodnotili jsme, nebo bylo stanoveno, apod., tzn., neužíváme čísla jednotného. Příloh 1 Maturitní práce oboru Ekonomické lyceum, Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí METODIKA TVOR.. ČSN 01 6910, účetní a daňové předpisy). 3. Úkoly mimovyučovací (podrobně v Příloze č. 2) a) Správa strojoven (301 - Mj, 305 - P) b) Propagace školy, především účast na Dni otevřených dveří (P, Mj, Št, Vá, Bj) c) Zorganizovat regionální kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách - žádos

Správné řádkování | tip: správné nastavení řádkování je součástí služby formátování prací

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13. Telefon: +420 377 227 805 E-mail: mailbox@oaplzen.cz IČ: 49778161 DIČ: CZ49778161 IZO: 04977816 Grafické prostředky: písmo, členění textu, označování částí textu, tvorba tabulky. Úřední korespondence z hlediska formální a grafické úpravy: úprava písemností v praxi podle aktuální normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory - struktura obchodního a úředního dopisu včetně. V případě pochybnostíje vhodné využít normu ČSN 01 6910 a řadu norem ČSN EN 80000. Návod nazpracování přílohy č. 3 žádosti/výzvy-kalibrační laboratoře 11_01-P507_K-20190530 Strana: 2/ CSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory je dán normou pro úpravu písemností (ČSN 01 6910 - Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Pro práci psanou v textovém editoru Microsoft Word platí minimální rozsah 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránce. Písmo nejlépe . Times New Roman. s velikostí . 12 p