Home

Programovací paradigma

Programovací paradigmata - Root

 1. Procedurální paradigma. Druhý programátor je zkušenější. Zadaný úkol rozdělí na dvě části - načtení souboru a součet číselně řády. Pro každou část vytvoří funkci. // sum2.c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* Funkce načte pole celých čísel ze souboru file_name
 2. Programovací paradigma (programovací vzor) je způsob, jak třídit programovací jazyky na základě jejich vlastností
 3. Programovací paradigma urču-je vnitřní struktu-ru programu. Obr. 2 Vztah správnosti a robustnosti 1.1.5 Paradigma programování Vnitřní faktory kvality nelze tak snadno vyjmenovat, už proto, že jsou viditelné jen odborní-kům. Souvisí zřejmě s vnitřní strukturou programu. Nový vítr do celé problematiky vnáší E
 4. g paradigm z Wikipedie, otevřené encyklopedie Programovací paradigma definuje metodiku navrhování a implementace programů pomocí klíčových funkcí a stavebních bloků programovacího jazyka
 5. Programovací paradigma je základním styl programování. Programování je založeno na různých principech, v závislosti na konstrukci jednotlivých programovacích jazyků. Jejich účelem je podpořit vývojáře při vytváření dobrého kódu, v některých případech dokonce přinutit určitý přístup k řešení problémů
 6. Paradigma (z řeckého παράδειγμα parádeigma = vzor, příklad, model) je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení, či model. ( Wikipedia ) To, že je jazyk určitého paradigmatu, nám říká, jakým způsobem budeme při psaní kódu nad programem přemýšlet

Co je to Programovací paradigma? - IT Slovní

Programovací paradigma Jazyky mohou patřit do více než jednoho paradigmatu. Některá paradigmata se zabývají způsobem, jakým je kód spouštěn, například povolením vedlejších efektů nebo nutností provádět věci v určitém pořadí Programovací paradigmata. Programovací paradigmata, neboli programovací styly, jsou založeny na specifických vlastnostech - algoritmické abstrakci dat, operátorech, ovládání a reprezentují určitý způsob myšlení o programu a jeho vytvoření. Přehled základních programovacích paradigmat Naivní paradigma Vyšší imperativní jazyky pak používají proměnné a komplexnější příkazy (tedy výrazy a funkce), ovšem stále vyznávají to samé, imperativní paradigma. Historie. První imperativní programovací jazyky byly strojové jazyky jednotlivých počítačů. V těchto jazycích byly pouze velmi jednoduché instrukce, což sice. Programovací paradigma se týká způsobu, jakým programátor nebo skupina programátorů řeší jeden nebo několik jasně definovaných problémů. V tomto smyslu představuje zvláštní způsob řešení. Existují různá paradigmata programování Funkcionální programovací paradigma. redukční krok. úprava výrazu, v němž se nějaký jeho podvýraz nahradí zjednodušeným podvýrazem. 1 krok zjednodušení výrazu. redukční strategie a jejich vlastnosti. pravidlo, určuje, jaký podvýraz se bude upravoavt v násl. redukčním kroku - redukovat jako 1

Programovací paradigma - Programming paradigm - xcv

 1. Představte si programovací jazyk, kterému řeknete, co má udělat a on to udělá. Neřeknete mu, jak to má udělat, ale přesto se k výsledku dokáže dostat sám. Na první pohled se může zdát, že to snad ani není možné. Deklarativní programovací paradigma však přesně takto funguje
 2. Jako programovací paradigma se označuje základní přístup k tvorbě programu. Zahrnuje programovou strukturu, způsob formulace problémů a metodologii jejich řešení, metodiku zpracování apod. Imperativní programování (též procedurální programování) - klasický způsob programování
 3. 1. Vyšší programovací jazyky a jejich základní paradigmata. 2. Základní běhové prostředí pro vykonávání programů. 3. Funkcionální programování: Lambda kalkul. 4. Neformální úvod do LISPu, od lambda kalkulu k LISPu. 5. Rekurze, funkce vyšších řádů a jejich kompozice. 6. Makra. 7

Programovací paradigma - abcdef

Programovací paradigma je základní programovací styl (na rozdíl od metodiky, která představuje způsob vývoje konkrétních aplikací v softwarovém inženýrství). 63 vztahy Programovací paradigma je základní programovací styl (na rozdíl od metodiky, která představuje způsob vývoje konkrétních aplikací v softwarovém inženýrství). Paradigmata se liší v pojmech a abstrakcích, které tvoří jednotlivé prvky programu (objekty, funkce, proměnné, omezení, aj.), a krocích, ze kterých se výpočet.

Programovací paradigma je základní programovací styl (na rozdíl od metodiky, která představuje způsob vývoje konkrétních aplikací v softwarovém inženýrství). 13 vztahy Styl vnitřní struktury programu se nazývá programovací paradigma. A jsou to právě programovací jazyky, které nám umožňují (nebo dokonce nutí či naopak zabraňují) vytvářet programy se strukturou, odpovídající některému z paradigmat Programovací paradigmata. Abychom funkcionální programování pochopili co nejlépe, připomeňme si nejprve jak funguje klasické programování a zmiňme si i další konkurenční programátorské paradigma. Imperativní programování. Nejdříve se ale podívejme, jak se programuje normálně Objektově orientované programování (OOP) je programovací paradigma. Rozdíl oproti procedurálnímu programování (pozn.: Kromě procedurálního a objektového existují i další paradigmata, ale těmi se nebudeme zabývat) nespočívá jen v psaní kódu jiným způsobem, ale v uvažování jiným způsobem. Cílem OOP je vytvářet. Objektově orientované programování. Jde o specifické programovací paradigma, které nahradilo původní procedurální. Inspiraci našlo v reálném světě, kde každá věc je objektem (objekty) majícím určité vlastnosti (proměnné) a se kterým je možné nějakým způsobem manipulovat nebo který něco dělá (metody)

Programovací paradigmata - stejně jako jakákoli jiná taxonomie - jsou mentálními nástroji pro porozumění jazykům. Jazyky jsou cokoli, bez ohledu na to, jak je klasifikujeme. Příliš dohonený v podrobnostech klasifikace je rozptylováním od pochopení toho, co se ve skutečnosti děje Má jednoduchou a čistou syntaxi V Pythonu se pro bloky kódu nepoužívají závorky. Podporuje tři programovací paradigma (způsob jak něco naprogramovat) - procedurální, funkcionální a objektové paradigma. Opravdu skvěle výuku tohoto jazyka podporují i sami Pythoňáci framework implementovaný na programovací jazyk PHP, příklady PHP framework ů a návrhový vzor MVC, na kterém je v ětšina PHP framework ů postavena. Ve t řetí části je rozebrán konkrétní PHP framework, ZEND Framework. Je zde popsána jeho struktura a implementace návrhového vzoru MVC Programming paradigms are a way to classify programming languages based on their features. Languages can be classified into multiple paradigms. Some paradigms are concerned mainly with implications for the execution model of the language, such as allowing side effects, or whether the sequence of operations is defined by the execution model.Other paradigms are concerned mainly with the way that.

Programovací paradigma je základní styl počítačového programování. Programovací paradigmata se liší v tom, jak jsou jednotlivé prvky programů zastoupeny a jak jsou definovány jednotlivé kroky řešení problémů. Jak název napovídá, OOP se zaměřuje na reprezentaci problémů s použitím objektů v reálném světě a. Procedurální programování je paradigma programování, odvozené od imperativního programování, založené na konceptu volání procedury.Postupy (typ rutiny nebo podprogramu) jednoduše obsahují řadu výpočtových kroků, které je třeba provést.Jakýkoli daný postup může být vyvolán kdykoli během provádění programu, včetně jiných postupů nebo samotného Funkční programování, podobně jako jiné programovací paradigma, je dodáváno se slovníkem, který budete nakonec potřebovat vědět. Tady jsou některé běžné výrazy, které se zobrazí po celou dobu: Funkce - funkce je konstrukce, která při zadání vstupu vytvoří výstup. V tuto dobu namapuje položku z jedné sady na. Víceparadigmové jazyky podporují více než jedno programovací paradigma. Umožňují programu používat více než jeden styl programování. Cílem je umožnit programátorům používat pro práci nejlepší nástroj a připustit, že nikdo paradigma neřeší všechny problémy nejjednodušším nebo nejefektivnějším způsobem C je nezbytný jazyk pro implementaci systémů (což znamená programovací paradigma, která popisuje výpočetní termíny příkazů, které mají měnit stav programu a uvedou tyto pojmy do platnosti). Jeho návrh má minimalistický charakter - byl vytvořen tak, aby byl kompilován s jednoduchým a komplexním překladačem, aby byl.

Programovací paradigma je základní programovací styl lišící se v pojmech a abstrakcích. Typy programovacích jazyků. Základním dělením je dle míry abstrakce na: Vyšší programovací jazyky (většina jazyků) - zápis algoritmu je v daném programovacím jazyce přiblížen tomu, jak problémy zpracovává svým myšlením člověk Procedurální programování je programovací paradigma , odvozeno od strukturovaného programování , založeného na konceptu volání procedury . Postupy (typ rutiny nebo podprogram ) jednoduše obsahují řadu výpočtových kroků, které je třeba provést. Jakýkoli daný postup může být vyvolán kdykoli během provádění programu, včetně jiných postupů nebo samotného

Paradigmata programovacích jazyků, histori

 1. Programovací paradigma: Deklarativní: Kombinace deklarativních a imperativních: Kombinace deklarativních a imperativních: Imperative: Imperative: Imperative: Cenový model: Jednotky streamování: Za hodinu clusteru: Jednotky datacihlů: Za hodinu clusteru: Za běhu funkcí a využití prostředků: Za hodinu plánu služby App Servic
 2. Měli byste se podívat na Programovací paradigma pro figuríny: Co by měl každý programátor vědět od Petera Van Roye. Získáte tak přehled o tom, jak se to děje venku. Pokud chcete jít dále, můžete si přečíst koncepty, techniky a modely Počítačové programování . Tímto způsobem se nenaučíte banch jazyků, ale.
 3. Váš názor nás zajímá! Dejte nám vědět, jak se vám tento web líbí. Napište nám!

Programovací paradigma je základní styl počítačového programování. Programová paradigma se liší v tom, jak je každý prvek programů reprezentován a jak jsou definovány kroky pro řešení problémů. Jak název napovídá, OOP se zaměřuje na reprezentaci problémů pomocí objektů v reálném světě a jejich chování. Jako programovací paradigma se označuje základní přístup k tvorbě programu. Zahrnuje programovou strukturu, způsob formulace problémů a metodologii jejich řešení, metodiku zpracování apod. Imperativní programování (též procedurální programování) - klasický způsob programování. Deklarativní programování - opak. Logické programovací paradigma (princip výpočtu, unifikace, výpočetní stromy, dotazy, volné proměnné). Schopnost elementárního programování v Prologu. IB015,IB101; Programové, výpočetní a informační systémy. Programovací jazyky Datové a řídicí struktury programovacích jazyků, datové typy. Kompilace, interpretace

Programování je v informatice proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu. Zahrnuje činnosti jako je analýza problému, jeho pochopení, nalezení algoritmu a zápis zdrojového kódu v cílovém programovacím jazyce .[1][2] Účelem programování je nalezení takové sekvence příkazů , které může počítač. Définitions de Programovací paradigma, synonymes, antonymes, dérivés de Programovací paradigma, dictionnaire analogique de Programovací paradigma (tchèque Scala je multiparadigmatický programovací jazyk. Byl navržen tak, aby integroval rysy objektově orientovaného a funkcionálního programování. Jméno vzniklo z anglického slova scalable, tedy škálovatelný, protože Scala byla navržena tak, aby rostla s nároky uživatelů Jakkoliv je programovací paradigma objektové Javy a funkcionálního Haskellu odlišné, princip je podobný. Elm nelze přímo kombinovat s Javascriptem. Knihovny třetích stran zůstávají oddělené. Použitý Javascript v jádře Elmu, případně v některých balíčcích Elmu, do kterého se Elm kompiluje, podléhá přísným. This page was last edited on 1 October 2018, at 11:05. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Programovací paradigm

 1. Funkcionální programování je programovací paradigma založené na pouhém volání funkcí. Na rozdíl od imperativního programování, pod který spadají jazyky C, C++, C#, Java nebo JavaScript, zde nenajdeme žádné deklarace proměnných ani cykly.Jediné, co máme k dispozici, jsou funkc
 2. Scala je moderní multi-paradigma programovací jazyk založený na JVM, který je navržen tak, aby vyjadřoval běžné programovací vzory stručným, elegantním a typově bezpečným způsobem. Mac. Windows. Linux. BSD.
 3. programovací paradigma translation in Czech-Ukrainian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

Video: Programování - WikiKnihovn

Multiparadigmatický programovací jazyk je programovací jazyk, který podporuje více než jedno programovací paradigma (model, ev. způsob). 多范式 编程 语言(Multi-paradigm programming language)是一種可以支持超過一種編程 范型 的程式語言 Programovací paradigma - Další jazyky Stránka Programovací paradigma je dostupná v 49 dalších jazycích. Návrat na stránku Programovací paradigma

Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmů, odborně řečeno se jedná o formální jazyk jazyk C, Ada, objektově-orientované programování Simula, Smalltalk, jazyk C++ logické a funkcionální programování Prolog, ML, Scheme, Moderní programovací jazyky (90. léta a dál) Haskell, Python, Ruby, Java. Ak navštevujete našu anglickú verziu a chcete vidieť definície Programovací jazyk paradigma v iných jazykoch, kliknite na ponuku jazykov v pravom dolnom rohu. Uvidíte význam Programovací jazyk paradigma v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina.

Objektově orientované programování (OOP) je programovací paradigma. Rozdíl oproti procedurálnímu programování (pozn.: Kromě procedurálního a objektového existují i další paradigmata, ale těmi se nebudeme zabývat) nespočívá jen v psaní kódu jiným způsobem, ale v uvažování jiným způsobem Funkcionální programovací paradigma (princip výpočtu, redukční krok, redukční strategie a jejich vlastnosti, příklady). Funkce vyšších řádů a jejich využití. Nepojmenované funkce. Schopnost elementárního programování v Haskellu. (IB015) Regulární jazyky. Chomského hierarchie formálních jazyků Programovací paradigma je základní programovací styl. Paradigmata se liší v pojmech a abstrakcích, které tvoří jednotlivé prvky programu, a krocích, ze kterých se výpočet skládá, datové toky, atd Programovací paradigma poskytuje styl budování struktury a prvků počítačového programu. Programovací paradigmata pomáhají klasifikovat programovací jazyky na základě jejich funkcí. Programovací jazyk může ovlivnit více paradigmat. V objektově orientovaném paradigmatu je program strukturován pomocí objektů a objekty. Programovací jazyk Scheme - cesta k čistšímu LISPu. Scheme je programovací jazyk, který podporuje různá paradigmata programování, především paradigma funkcionální (i když se nejedná o čistě funkcionální jazyk) a paradigma imperativní

Předpokládám, že naučit se programovat a vymyslet programovací jazyk nebude totéž, nicméně vymyslet nové programovací paradigma už bude o nějaký ten level výše; a což teprve vymyslet zcela nový princip à la neuronové sítě či kvantový počítač. Omlouvám se předem za laický popis Je doporučováno naučit se jeden programovací jazyk pro každé paradigma. Většina pokročilých programátorů to tak dělá. Obvykle je však třeba začít s jedním jazykem a snažit se procvičovat své znalosti a začít s dalším jazykem až získáte opravdovou zkušenost v programování apod., ale analýza problému je stejná, jestli zvolíme C, C++, C#, Javu či jiný programovací jazyk. Bude se lišit paradigma či zvolené vývojové prostředí, ale programátor ví, jak problém řešit. Jeho naprogramování je pro něj až posledním krokem (samozřejmě poté ladění a optimali-zace) Funkcionární programování je deklarativní programovací paradigma, které Programovací jazyk Erlang jakmile je do proměnné v Erlangu přiřazena hodnota, nelze již do této pro-měnné přiřadit jinou hodnotu. Zprvu se takové opatření jeví jako nevýhod Programovací jazyky vynucujícící deklarativní způsob popisu algoritmu mají přivést studenty ke správným návykům, jichž využijí při pozdější tvorbě větších programových celků a to i v imperativních jazycích. Osnova. Logické programovací paradigma; Dokazování jako forma výpočtu; Prolog; Funkcionální.

Programovací paradigma ve kterém je tok programu určen událostmi jako např. uživatelské akce (klik myši, zmáčknutí tlačíta), výstupy ze senzorů nebo zprávamy z jiných programů/vláken Témata ke zkoušce z předmětu Programovací jazyky a překladače Programovací jazyky - obecná otázka - 13 bodů. Popište, co to je paradigma programování. Jaký je jeho vztah k programovacím jazykům. Stručně charakterizujte tři existující paradigmata programování. Čím se vyznačují imperativní programovací jazyky Programming Paradigms for Dummies: What Every Programmer Should Know Peter Van Roy This chapter gives an introduction to all the main programming paradigms, their un Objektově orientované programování (OOP) je v současné nejpoužívanější programovací paradigma. Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. Studenti se seznámí s konkrétními implementacemi OOP v jazycích C#, JAVA, C++, a MATLAB a osvojí si objektové myšlení..

Imperativní programování - Wikipedi

 1. Programovací jazyk C a kompilátory se snaží být nezávislý na platformě, což umožňuje programovací paradigma zápisu jednou a může být spuštěno kdekoli. Toho je dosaženo tím, že vezmete lidské čitelné zdrojové soubory a zkompilujete je s kompilátorem pro každý systém, na kterém by mohl být kód spuštěn
 2. u-li nové paradigma díky Androidím aktivitám), ale jinak to s Javou (Java Class Library) nemá nic společného. Rozhodně bych tomuto pánovi spíš doporučil studium C#, který mi přijde z pohledu využití v budoucnu mnohem flexibilnější.
 3. Objektově orientované programování je v současné nejpoužívanější programovací paradigma. Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. Předmět je určen pro začátečníky i pokročilé (např. pro absolventy bakalářského předmětu Objektové programování v jazyce.
 4. imem. Pro fyzikální aplikace se nejčastěji používají - klasické programovací jazyky: Fortran (od 1957), C (od 1968), C++ (od 1983
 5. VB vs. C Visual Basic (také známý jako VB) je programovací jazyk řízený událostí. Jedná se o třetí generaci takového jazyka a je také integrovaným vývojovým prostředím (nebo IDE). Dodává se od společnosti Microsoft a používá se speciálně pro programovací model --COM. Je chválen jako jednoduchý jazyk, který se učí, protož

Význam Paradigmatu (Co to Je, Pojem a Definice) - Věda a

Jeho podstatou je programovací paradigma funkcionální, je v něm ale možné pracovat imperativním nebo objektově orientovaným sty-lem. Scheme je proto často označován jako algoritmický jazyk, tedy jazyk, ve kterém je možno snadno formulovat algoritmy. Asi nejpodstatnějším rysem programování v jazyc Objektově orientované programovací paradigma se zaměřuje spíše na abstrakce dat než na algoritmus pro zpracování dat. Je založen na dvou hlavních pojmech; objekty a třídy. OBSAH. 1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je JavaScript 3. Co je TypeScript 4. Podobnosti mezi JavaScriptem a TypeScriptem 5

19. Funkcionální programování (Funkcionální programovací ..

Imperativní paradigma. Říkám počítači, jak chci něco provést. Popisuji tedy postup. Příklady jazyků: C; Basic; BrainFuck; Rust; Go; Python; Sruktura Proměnná. Označení části paměti, ve které můžeme uložit vlastní data. Podmínky Cykly Procedura & funkce Datové typy Integer. Označení int. Maximální 2^32. Signed int. z pøedmìtu Programovací jazyky a paradigmata. Seznam odborné literatury [1] Peter M. Kogge: 1990. The Architecture of Symbolic Computers. McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA. Bakalářská práce Nástroj na vyhodnocování lambda kalkulu Václav Málek Katedra teoretické informatik zvládnout novõ programovací jazyk a hlavnė nové paradigma, které od nich vyðadovalo zásadnė jinõ pħístup v návrhu programį. Situace se võraznė zmėnila v okamðiku, kdy úvodní kurz zamėħenõ na základy programování se zaĉal vyuĉovat pomocí programovacího jazyka Java a byl doplnėn o objektovė orientovan

programovací paradigma - češtině definice, gramatika

Funkcionální programovací paradigma umožní studentům získat zcela nový pohled na definice funkcí, schopnost lépe pracovat s nekonečnými datovými strukturami a mnoho dalšího. I když jeho běžné využití je poměrně malé, právě kvůli rozvoji matematického myšlení ho lze doporučit do výběrových seminářů Objektová orientovanost - což značí programovací paradigma, které se odlišilo od původního procedurálního. Výkonný kód je v objektovém programování přidružen datům, což umožňuje snadnější přenos kódu mezi různými projekty. Propojení umožnilo zavést například takov C ++ je univerzální programovací jazyk. Byl vyvinut z původního C programovacího jazyka. C ++ je staticky napsaný, freeform, multi-paradigma a kompilovaný programovací jazyk. I když jejich jména naznačují, že Java a JavaScript musí být nějak spojeny, není to pravda. JavaScript je interpretovaný počítačový programovací jazyk

Lekce 1 - Úvod do Pythonu - itnetwork

Paradigma je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení, či model. Pojem paradigma jako první obecně definoval Thomas Samuel Kuhn v 2. polovině 20. století, ve svém díle Struktura vědeckých revolucí Python je programovací jazyk na vysoké úrovni vytvořený Guido van Rossum. Jedná se o více paradigma, které podporuje hlavně objektově orientované programování, procedurální programování a funkční programování datové struktury, teorii grafů, programování a programovací paradigma (procedurální, funkcionální, objektové), struktury počítačů, počítačové sítě, operační systémy, databázové a informační systémy, softwarové inženýrství. 3 . Pravidla pro návaznos Podporuje objektově orientované, procedurální i funkcionální programovací paradigma. Díky skvělé spolupráci s ostatními jazyky (C/C++, Java - Jython, .Net - IronPython) se používá jako prototypovací jazyk. Je také vkládán do spousty jiných aplikací pro psaní pluginů - OpenOffice.org, Gimp, Blender

Chci začít programovat! - GIT IS IT

Programovací paradigma - Supper at Emmaus (Rembrandt

Programovací jazyk C. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Přestože světově proslulá kniha o programovacím jazyku C od jeho zakladatelů vychází v češtině teprve v roce 2006, pro mnohé.. Multiparadigmatický programovací jazyk je programovací jazyk, který podporuje více než jedno programovací paradigma (model, ev. způsob) Nejdříve si představíme pojem programovací paradigma. Následně vysvětlíme a prakticky ukážeme několik základních paradigmat jako např. procedurální, objektové, funkcionální či logické. A v závěrečné části uděláme jejich srovnání, přičemž rozvedeme debatu o jejich výhodách/nevýhodách a o současném. This page was last edited on 27 April 2020, at 14:02. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků

Programovací paradigma - Wikiwan

Ella : * Waves to Olivia* Sarah: *Waves back thinking it was for her, but notices it wasn't* Sarah: Oop Objektově orientované programování (zkracováno na OOP, z anglického Object-oriented programming) je v informatice specifické programovací paradigma, které ho odlišilo od původního imperativního . OOP - Wikiped Jazyk symbolických adres (zkratka JSA, anglicky assembly language, slangově assembler) nebo také jazyk symbolických instrukcí je v informatice nízkoúrovňový programovací jazyk, jehož základem jsou symbolické reprezentace jednotlivých strojových instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu programu pro určitý procesor

Joy: radost z programování - RootPPT - Historie umělé inteligence PowerPoint Presentation, free download - ID:2970961