Home

Technická zpráva dokumentace skutečného provedení stavby

Na závěr je důležité zmínit, že dokumentaci skutečného provedení stavby je nutné pečlivě archivovat v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení stavby je dokument, ve kterém jsou opraveny informace obsažené v původní dokumentaci pro stavební povolení/souhlas, podle finální podoby nemovitosti Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovída Technická zpráva zadávací dokumentace Obecná část zadávací dokumentace stavby - Souhlasný stav s projektovou dokumentací - oprava dle skutečného provedení (DSPS) Vydání revizní zprávy, protokolů TV, průkaz způsobilosti zajistí objednatel vlastními kapacitami Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je vypracovávána ve fázi dokončení stavebního díla. Je podkladem pro kolaudační řízení a obsahuje veškeré případné změny, které byly provedeny v průběhu výstavby a které neodpovídají stavu objektu uvedenému v dokumentaci k ohlášení stavby (DOS) či.

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS

 1. DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby ELEKTRO Příloha číslo 13 k vyhlášce 499/2006 Sb. D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborec
 2. Vyhláška 499/2006 Sb. uvádí rozsah a obsah Dokumentace skutečného provedení stavby, z čehož usuzuju, že takovouto dokumentaci může zpracovávat pouze osoba s autorizací. Může tím pádem někdo jiný (zpracovatel skutečného stavu za montážní organizaci) vůbec do takovéto projektové dokumentace zasahovat a upravovat ji dle.
 3. A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Zjednodušený situační nákres D Zjednodušená výkresová dokumentace A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) Ubytovna b) místo stavby - Nedbalova 1787/9 a 1788/11, Aš, 352 01, k.ú. Aš, st.p.č. 1950 a 1951 A.1.2 Údaje o vlastníkovi a investorov

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých část Pasport budovy je zjednodušená dokumentace obsahující popis a výkresy se skutečnými, zaměřenými rozměry budovy. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., konkrétně přílohou č. 14 s názvem Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov Dokumentace skutečného provedení stavby Seznam příloh A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C.1. Katastrální situační výkres 1 : 2 000 C.2.1. Koordinační situační výkres č.1 1 : 50

Součástí dokumentace staveb byly: Investiční záměr ( I ) Přípravná dokumentace Projektový úkol ( PÚ ) Studie souboru staveb Projektová dokumentace Úvodní projekt + prováděcí projekt ( ÚP + PP ) Jednostupňový projekt ( JP ) Dokumentace skutečného provedení stavby Zpráva o závěrečném technicko ekonomickém. Dokumentace skutečného provedení stavby (zkratkou DSPS) je grafické a technické zachycení finální podoby stavby po ukončení výstavby (skutečné rozměry a tvary objektu, souřadnice). Tento dokument slouží k vedení map měst a obcí a jeho zhotovení je vyžadováno ze zákona Dokumentace slouží k přesnému definování požadavků stavebníka na konečné provedení stavby a stavební firmě k vlastní realizaci stavby. 7) Projektová dokumentace bouracích prací Tvoří ji: A. Průvodní zpráva . Identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby. Termín zahájení, doba trvání bouracích. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) je určitým obecným podkladem využívaným při vlastní realizaci stavebního díla. Obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby tato mohla být v přiměřeném čase správně a kvalitně realizována

Stavební dokumentace stavby | Pasportizace stavby. Jedna ze zákonných povinností prodávajícího, je předat kupujícímu stavební dokumentaci ke stavbě. Tato povinnost je zakotvena v §125 Dokumentace skutečného provedení stavby, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 2 6 k této vyhlášce. § 4 Dokumentace skutečného provedení stavby (K § 125 odst. 6 stavebního zákona) (1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pořizované podle § 125 odst Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu. vypracování pasportu stavby nebo dokumentace skutečného provedení staveb (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy) rozsah dle Přílohy 14 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (§ 2 vyhlášky) Souhrnné projektové řešení. 1. Průvodní zpráva. identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta (včetně oprávnění k projektové činnosti), základní charakteristika stavby a její užití. Výkresová dokumentace souhrnného řešen

Dokumentace skutečného provedení stavby Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č. 14 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace (její součástí je geodetická část Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP)- Dokumentace pro stavební povolení je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných. Dokumentace skutečného provedení staveb musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby

PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁ ŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB Na Hradbách 35/I, 377 01 Jind řich ův Hradec, tel/fax: 384 320 143 email : info@alcedo-project.cz www: alcedo-project.cz Dokumentace pro provedení stavby (DRS) D.1 Technická zpráva Stavba: Malá vodní nádrž Místo: k.ú. Deštné (625876 1. Rozsah a obsah dokument ace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situa ční výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých část

Dokumentace skutečného provedení stavby - vybornaprojekce

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bud projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby obsahující jména a kontaktní údaje dodavatelů a výrobců přejímací protokol mezi dodavatelem a provozovatelem zprávy o výchozích revizích vyhrazených plynových zařízení a souvisejících technických zařízení, které jednoznačně deklarují, že zařízení je schopno. Požadavek stavebního úřadu na předložení dokumentace skutečného provedení stavby s oznámením o užívání stavby, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, vychází z ustanovení v § 121 odst.1 Stavebního zákona: Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle §120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání. Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2. 2. Technologie bouracích prací. 2.1.Technická zpráva. y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému, z) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS) Vlastník vodohospodářská infrastruktury Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno Kategorie B) Pro ostatní stavby se vypracovává zjednodušená dokumentace skutečného provedení dle § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství ze dne 16. 11

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby ELEKTR

Dokládá se pro jednotlivé stavby nebo provozní soubory samostatně. 1. Dokumentace skutečného provedení stavby . Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2. 2. Technologie bouracích prací . 2.1.Technická zpráva . y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému 1 Příloha č Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: C Situační vý.. Dokumentace pro provádění stavby D1.01-001 Technická zpráva 1 D1.01.1-000 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace skutečného provedení bude součástí vedlejších a ostatních nákladů a bude zpracována pro každou etapu a uplatněna v rámci zkušebního provozu dané etapy 2. Dokumentace skutečného provedení stavby. Ve stavební praxi, je základním legislativním předpisem stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, který určuje pravidla pro stavební a územně plánovací činnosti. Ve stavebním zákoně, konkrétně ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění, je zpřesněn rozsah a.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb § 4 odst. 1 - rozsah DSPS stanoven přílohou č. 7 vyhlášky Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situační výkresy Výkresová dokumentace Dokumentace skutečného provedení stavby slouží jako doklad k oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, jestliže při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu. Technická zpráva 1.1. Obsah technické zprávy Úvod Do závěru se popíše účel zhotovené dokumentace (pro územní rozhodnutí / pro stavební povolení / pro provádění stavby / skutečného provedení). Shrne se obsah dokumentace Dokládá se pro jednotlivé stavby nebo provozní soubory samostatně. 1. Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2. 2. Technologie bouracích prací. 2.1. Technická zpráva. y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení elektrických zařízení vyžadují minimálně tyto předpisy: § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb. § 8 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 90/2016 Sb. § 154 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 118/2016 Sb

Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného

Dokumentace skutečného provedení stavby. Jeden ze základních dokumentů, který je v dnešní době vyžadován stavebními úřady, a to s ohledem na stavební zákon. Dokumentace skutečného provedení stavby je požadována například při kolaudaci objektu. Jak má dokumentace skutečného provedení stavby vypadat 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druh Realizační dokumentace stavby (RDS). Slouží jako podklad pro realizaci stavby, bývá vyhotovována dle požadavků a možností konkrétního dodavatele stavby na základě konkrétních zvolených řešení a zamýšlených technologií. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Zachycuje skutečný stav realizované stavby. k) Orientační náklady stavby 5 000 000 Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba se nečlení na žádné objekty a zařízení. 5 B Souhrnná technická zpráv Pasport - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající úpravy rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby a. Dokumentace skutečného provedení stavby (K § 125 odst. 6 stavebního zákona) (1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, poku

DSPS Dokumentace skuteného provedení stavby DUR Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí GP Geometrický plán GTP Geotechnický průzkum GTD Geotechnický dozor GTM Geotechnický monitoring HIP Hlavní inženýr projektu (dokumentace stavby), hlavní projektant ve smyslu zákona . 183/2006 Sb. HP Hlavní projektan 1. dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. C Situační výkresy. D Výkresová dokumentace. A Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území. A Prüvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situaëní výkresy D Výkresová dokumentace Geodetická ëást Dokumentace musí vždy obsahovat éásti A až E s tím, že rozsah jednotlivých éástí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umísténí, stavebnë technickému provedení, úëelu využití, vlivu na životní. VTD - výrobně technická dokumentace: není součástí RDS, VTD si vytváří obvykle dodavatel příslušné části stavby (např. ocelová konstrukce, betonové prefabrikáty) DSPS (SKP) - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb Projektová dokumentace skutečného provedení stavby. Projektová dokumentace obsahuje: A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva C - Situační výkresy D - Výkresová dokumentace E - Geodetická část Přílohy dle vyhl. 499/2006 ve znění vyhl. 62/2013 ————

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - TZB-inf

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. APrůvodní zpráva. A.1Identifikační údaj Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska /průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technické zprávy jednotlivých částí profesí./ 6 - dokumentace skutečného provedení stavby (SPS ) - rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.3 k vyhlášce č. Předložená dokumentace řeší rekonstrukci plynové kotelny: v objektu Zátišská 1914/1, Praha 12 Investor akce: Městská část Praha 12 Podkladem pro vypracování dokumentace byly průzkumy a zaměření na místě stavby. Realizační projekt ani projekt skutečného provedení stávající kotelny a systém 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva 13 Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace A Průvodní zpráva A.1 identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě název stavby, místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území.

Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci? Z+

dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého situace, průvodní zpráva a technická zpráva. Na těchto výkresech si posluchač kurzu ověřuje, zda pochopil principy kreslení stavebních výkresů Zjednodušená dokumentace (tzv. pasport stavby) Obsah dokumentace: - dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb . Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) Zjednodušená dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. C Zjednodušený situační nákre Dokumentace pro provedení stavby. Prováděcí projekt je zpracováván na základě vydaného stavebního povolení. Jedná se o velmi podrobný projekt provádění stavby. Jeho součástí jsou koordinační výkresy, detaily provedení stavby až v měřítku 1:1, detaily skladeb povrchů a popis použitých technologií 1 2 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby na akci: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM..

Obsah > I. DOKUMENTACE A PASPORTIZACE STAVEB V ŽIVOTNÍM ..

Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY podle ustanovení § 125 odst. 1 a 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a přílohy č.7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměr 1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. C Situační výkresy. D Výkresová dokumentace. A Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální.

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Zjednodušený situační nákres D Zjednodušená výkresová dokumentace A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). A.1.2 Údaje o vlastníkov - dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), - realizační dokumentace (RDS). Uvedená obsahová náplň ve srovnání s obsahem stanoveným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb , představuje konkrétnější vymezení jednotlivých bodů projektové dokumentace s ohledem na specifika PZTS 1.7. Dokumentace skutečného provedení (SP) U rozsáhlejších objektů bývá na přání investora zpracován projekt, který v sobě zahrnuje zakreslení reálného stavu (včetně všech změn, k nimž došlo v průběhu stavby). Tato dokumentace výrazně usnadňuje opravy, revize a rekonstrukce v průběhu užívání dotčené budovy Dokumentace skutečného provedení stavby . Dokumentace skutečného provedení stavby slouží jako doklad k oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, jestliže při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu. PASPORTY STAVEB - Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stávajícího stavu stavby. Obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí, zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Součástí je také jednoduchá Technická zpráva

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavb

 1. a) (28,7 kB) 14 PASPORT stavby A Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (27,0 kB) 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní (37,4 kB) 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (25,4 kB) 8 Rozsah a obsah
 2. Přílohy žádosti o ověření dokumentace skutečného provedení stavby: 1. zjednodušená dokumentace stavby (paspart) dle § 4 a přílohy č.3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) Zjednodušená dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva
 3. Zhotovení mapy-mapy se vyhotovují jako podklad pro projektové práce, jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jako podklad pro územní řízení. Okolnosti o zhotovení mapy se uvedou v technické zprávě. Výsledky se ověřují dle §13 odst.1, písm.b) nebo c) zákona 200/1994 Sb
 4. Dokumentace skutečného provedení stavby, As Built, dokumentace skutečného stavu (DSS) GDSP. Geodetická dokumentace skutečného provedení -Technická zpráva - Seznam měřících a řídicích obvodů včetně místních měření.
 5. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. C Situační výkresy. D Výkresová dokumentace. E Geodetická čás
 6. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Skutečné složení stávajících podlah nemohlo být zjišťováno vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu provozu v technické chodbě. V prostoru před hlavní ledovou plochou je z provozních důvodů potřeba zvýšit nivelet

Projektová dokumentace pozemních komunikac

Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje pro účely technické prohlídky min.: -Průvodní zprávu-Soupis objektů VO-Provozní schéma-Situační výkres případně další dokumenty a informace, které se vztahují ke stavbě a způsobu zapojení jednotlivých prvků sítě veřejného osvětlení. 1. Průvodní zpráva zahrnuje. TECHNICKÁ ZPRÁVA Pasport veřejného osvětlen • DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby • ČEZ - ČEZ Distribuce • GIS - geografický informační systém novému elektrickému zařízení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení.

Dokumentace skutečného provedení stavby (K § 125 odst. 6 stavebního zákona) (1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkres Dokumentace skutečného provedení stavby (K § 125 odst. 6 stavebního zákona) (1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 14 k této vyhlášce. (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektov

Stavební zákon v tomto případě hovoří o dokumentaci skutečného provedení stavby, nicméně svou podstatou se jedná o zcela jiný institut. V tomto případě jde o dokumentaci, kterou vlastník stavby pořizuje v situaci, kdy dokumentace stavby nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu 5.3.5.4 Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ZTKP) 8 5.3.6 Realizační dokumentace stavby (RDS) 9 5.3.6.1 Podklady pro zhotovení RDS 9 5.3.6.2 Náležitosti RDS 9 5.3.7 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 9 5.3.7.1 Podklady pro zhotovení DSPS 9 5.3.7.2 Náležitosti DSPS 9 5.4 KONTROLA DOKUMENTACE Dokládá se pro jednotlivé stavby nebo provozní soubory samostatně. 1. Dokumentace skutečného provedení stavby Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2. 2. Technologie bouracích prací 2.1.Technická zpráva y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření ve formátu dgn, - zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech, - podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby

Technická zpráva (minimálně obsahuje): •Základní technické údaje Obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. 3. Projektování staveb v územích se zvláštní ochrano 1. Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2. 2. Technologie bouracích prací. 2.1.Technická zpráva. popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému, výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Co obsahuje pasport budovy - situační výkres, technická

 1. Následně se podle této dokumentace dům postaví. Dokumentace pro provedení stavby obsahuje: Pozemní stavební objekty; Inženýrské objekty; Provozní soubory; Rozpočet stavby Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Zkreslení veškerých změn po výstavbě pro uskutečnění následné kolaudace objektu. Technické.
 2. Dokumentace skutečného provedení stavby. Tato dokumentace je pro výkon správy nemovitostí důležitou z toho důvodu, že je to poslední dokumentace, jejíž zpracování je vyžadováno orgánem státní správy a bez níž není možné vydat kolaudační souhlas
 3. imálně obsahuje části: 1. Průvodní zpráva 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby
 4. Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení. 4. 4.2. Výrobně technická dokumentace a další dokumentace konstrukce. 5. 4.3. Provozní dokumentace. 5. 4.4. Zpráva o prohlídce OK dle ČSN 73 2604-doporučený obsah_2018-02-25.doc
 5. 8.2. Dokumentace stavby. o 6. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSKP) n. A. Údaje o účelu a místu stavby, základní. identifikační údaje. n. B. Situační výkres se zakreslením polohy stavby. n. C. Stavební výkresy podle skutečného provedení. n. D. Technický popis stavby a jejího vybavení. o 6.a Zjednodušená.
 6. 2. Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP) 3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 4. Dokumentace skutečného provedení stavby. 5. Dokumentace bouracích prací . Dokumentace pro územní řízení (DUR) Rozsah dokumentace dle vyhlášky č.503/2006 Sb. ZPRACOVÁVÁ SE PRO DOMY O ZASTAVĚNÉ PLOŠE VĚTŠÍ NEŽ.

Prováděcí dokumentace je nejvhodnějším nástrojem pro tvorbu zadání při výběru dodavatele a následnou kontrolu jakosti díla. 5. dokumentace skutečného provedení stavby - Je zdokumentováním provedení stavby po jejím dokončení. Zpravidla je utvářena kontinuálně s výstavbou a měla by obsahovat pouze drobné změny c) dokumentace pro provádění stavby (DPS), d) dokumentace zadání stavby - (DZS), e) dokumentace skutečného provedení stavby. K žádosti o vydání územního souhlasu postačí doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dle § 96, odst. 3, bodu e) stavebního zákona. V případě podání návrh

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Pro kominíky jsou relevantní tyto stupně projektové dokumentace : -technika prostředí staveb- zařízení pro vytápění staveb-technická zpráva: Mimo jiné výpočet-větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení na ochlazování staveb. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace skutečného provedení stavby slouží k vypracování průkazu energetické náročnosti, když k danému objektu není dochovaná žádná projektová dokumentace. Součástí projektové dokumentace je technická zpráva s popisem aktuálního stavu budovy, skladeb všech vodorovných a svislých konstrukcí. D. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva Projektová dokumentace pro I. etapu 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy - Areál urnového háje se nachází na ploše cca 3.515 m2

zprÁva a2. seznam vstupnÍch podkladŮ a3. zÁkladnÍ charakteristika ÚzemÍ a kompatibility stavby a5. ÿlenĚnÍ objekty, technol. a technická zařízení souhrn. technickÁ zprÁva b1. podrobnÁ charakteristika ÚzemÍ stavby b2. podrobnÁ charakteristika stavby b3-7. zÁkladnÍ Údaje o provoznÍch souvislostech stavby b8 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) popis území stavby Kanalizační síť městyse Spálov se v malé částí nachází ve zvláště chráněných územích (dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.), kdy stoka jednotné kanalizace J16 ústí do přírodní rezervace Královec. b) popis stavby Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby; Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací B. Souhrnná technická zpráva Pokud se jedná o stavební úpravy již stávající stavby je nutné do dokumentace zahrnout také stávající stav objektu se zakreslenými bouracími pracemi Stavba nebo rekonstrukce kanceláře se neobejde bez zpracované projektové dokumentace. Zkušený tým projektantů ze společnosti CAPEXUS poskytuje komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace.Nejlepší nápady umíme skloubit s normovými a zákonnými požadavky.To vše s cílem rychlé, bezpečné a zcela bezproblémové realizace Dokumentace pro provedení stavby. Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracovává se po dokončení stavby

Předmětem zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Projektová dokumentace pro provádění stavby je nedílnou součástí zadávací dokumentace (ČÁST 6 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE). Ing. Jitka Benešová: 24. 6 Dokumentace pro ohlášení stavby bude splňovat všechny náležitosti. Každá dokumentace pro ohlášení stavby musí splňovat požadavky a náležitosti, které najdete především ve vyhlášce č. 499/2006 sb. Vyhláška o dokumentaci staveb Pasport stavby 2021. Pasport se skládá z výkresů a zprávy. Rozsah pasportu popisuje vyhláška, podrobně vše najdete v příloze č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.-Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Vyhláška popisuje hlavně, co všechno má obsahovat zpráva, tedy zastavěnou plochu, obestavěný prostor, technický popis stavby a o tom, co mají zahrnovat. TMO technická mapa obce GDSPS geodetická dokumentace skutečného provedení stavby S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální Bpv výškový systém baltský - po vyrovnání GIS geografický informační systém ÚMPS účelová mapa povrchové situace IS inženýrské sítě dopravní a technické infrastruktury n