Home

HBr oxidační čísla

Oxidační číslo kyslíku: je -II kromě peroxidů, kde je -I. H (I) Br O 3 (-II) 3. Dopočet oxidačních čísel: + 1. (I) + 1. (V) + 3. (-II) = 0. H (I) Br (V) O 3 (-II) 4. Typ sloučeniny: H x MeO y, event. H x Me y O z - kyslíkatá kyselina.. Oxidační číslo:-I. Oxidy a Sulfidy. Oxidační číslo:-II. Bezkyslíkaté kyseliny (HF, HBr, HI) H Cl + I -I. Tvorba vzorce: Sulfid dusičitý. Přípona -ová zde neoznačuje oxidační číslo VI+. Vzorce těchto kyselin se shodují se vzorci původních sloučenin nekovů s vodíkem. Sloučenina nekovu s vodíkem Název kyseliny; HF fluorovodík: kyselina fluorovodíková: HCl chlorovodík: kyselina chlorovodíková: HBr bromovodík c) HBr d) HI e) HCN f) H 2 S g) H 2 Se h) H 2 Te Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyseliny se skládají z vodíku, nekovu a kyslíku v tomto pořadí. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. Kyslík má vždy oxidační číslo -II. Podstatným jménem je kyselina, k přídavnému jménu se přidává koncovka podle oxidačníh

Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle počtu atomů vodíku (sytnosti) v kyselině (H2SO4 - SO4-II, HNO3 - NO-I3). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H2S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy. b/ Soli kyslíkatých kyselin (např Oxidační čísla: od -I do VII (mimo II, III) Leptá sliznice, jedovatý; Používá se do bromových kapek - proti kašli (Bromhexin) Dezinfekční účinky Sloučeniny Bezkyslíkaté . Bromovodík HBr - Vniká reakcí chloru s bromidy ve vodné roztoku; 2KBr+Cl 2 →Br 2 +2KCl. Kyselina bromovodíková je vodný roztok plynného HBr Součet oxidačních čísel v kyselině je rovný. Doplníme známá oxidační čísla: Vodík. Kyslík. Dopočítáme oxidační číslo kyselinotvorného prvku: vynásobíme +I počtem vodíků. a -II vynásobíme počtem kyslíků (záporné číslo) s rozdílu zjistíme oxidační číslo kyselinotvorného prvku. 0. má vždy +I. má.

PPT - Chemický vzorec PowerPoint Presentation, free download - ID:7034510

Sestav název pro: HBrO

 1. 2) Doplníme známá oxidační čísla. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo(I), chalkogen VI.A sk (-II). HIS-II 3) Uplatníme křížové pravidlo resp. výsledný náboj sloučeniny je vždy 0. Dopočítáme počet vodíků. H x IS-II 1.x+(-2) = 0 x = 2 4) Vzorec kyseliny sirovodíkové je H 2
 2. Počet prvků, možná oxidační čísla: Počet prvků: 2. Si - křemík (IV, II, -IV) H - vodík (I, -I) Oxidační číslo vodíku: je I kromě hydridů, kde je -I. Si H 4 (I) 3. Dopočet oxidačních čísel: + 1. (-IV) + 4. (I) = 0. Si (-IV) H 4 (I) 4. Typ sloučeniny: Binární sloučenina prvku ze III..
 3. HBr kyselina bromovodíková HI kyselina jodovodíková H2S kyselina sulfanová (sirovodíková) HCN kyselina kyanovodíková 2. Kyslíkaté kyseliny Tříprvkové sloučeniny vodíku, kyselinotvorného prvku a kyslíku Oxidační čísla: I vodík-II kyslík I až VIII kyselinotvorný prvek (centrální atom
 4. 5 4_Redoxní reakce - jsou reakce, při nichž se mění oxidační čísla. Př.: C0 + O 2 0 → CIVO 2-II uhlík a kyslík mají ox. číslo 0, v oxidu uhličitém má uhlík ox. číslo IV a kyslík -II. Redukce - je ta část reakce, při které se ox. číslo prvku zmenšuje. O 2 0 2O-II (přijaty 2 x 2e-= 4e-) Oxidace - je ta část reakce, při které se ox. číslo prvku zvětšuje
 5. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule. 31_Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, l, r, I) s dalším prvkem oxidační číslo halogenu je -I Názvosloví - je postup jak odvodit z názvu sloučeniny její chemický vzorec a naopak (ze vzorce její název). oxidační číslo koncovka přídavného jmén
 6. Oxidačno-redukční (redoxní) rovnice Redoxné rovnice sú chemické rovnice redoxných reakcií. Pri redoxných reakciách dochádza k zmene oxidačných čísiel atómov, preto je znalosť chemického názvoslovia a pravidiel určovania oxidačného čísla nevyhnutným predpokladom na úspešné riešenie redoxných rovníc
 7. halogenovodíky HF, HCl, HBr, HI - koncovka -id - oxidační číslo nekovu ve sloučeninách je záporné = snaha o dosažení ideální elektronové konfigurace v periodické tabulce nejbližšího vzácného plynu. 10 Oxidy - oxidační číslo kyslíku v oxidech má hodnotu -I

3. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je většinou rovno jedné HI, výjimkou jsou sloučeniny vodíku s alkalickými nebo jinými kovy, v těchto sloučeninách je oxidační číslo je mínus jedna H-I 4. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je mínus dva O-II, v peroxosloučeninách je oxidační číslo mínus jeden O-I. Inovace profesní přípravy budoucích učitelůchemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky HBr 10. H2SeO4 Tvorba vzorce hydroxidů Nejprve umístěte značky prvků, které tvoří hydroxid, OH skupina je vždy na druhém místě, další prvek je na místě prvním. Doplňte oxidační čísla, skupina OH má vždy -I, oxidační číslo dalšího prvku je dáno koncovkou, např. koncovce ičitý náleží oxidační číslo +IV

Názvosloví Halogenidů - skoladomamil

 1. Atomy některých prvků mají ve všech svých běžných sloučeninách a iontech stálé oxidační číslo, např. F-I, Li I, Na I, K I, Rb I, Cs I, Be II, Mg II, Ca II, Sr II, Ba II, Zn II, B III, Al III. 9. Prvky VII. A skupiny mají v binárních bezkyslíkatých sloučeninách oxidační číslo -I. KI-I, HBr-I, FeCl-I 3, 10
 2. KONEC zpět na obsah Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku liché (I, III, V, VII) Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku sudé (II, IV, VI, VIII). zpět na obsah Kyselina jodovodíková Kyselina dusičná Kyselina chloristá Kyselina chlorná Kyselina dusitá Kyselina wolframová Kyselina fluorovodíková.
 3. kyselina bromičná 1. napíši správné pořadí prvků HBrO 2. Iurčím oxidační čísla H BrVO-II 3. sečtu kladná oxidační čísla I + V = +VI, u kyslíku je -II, 6 : 2 = 3 4. Vke kyslíku vpravo dolů dopíši trojku HIBr O 3-II 5. kontrola: I + V = VI, 3 ‧ (-II) = -VI, plus šest a mínus šest dá 0 6. vzorec kyseliny bromičné je HBrO 3.
 4. Oxidační čísla: −I, I, III,IV, V, VII Elektronegativita (Paulingova stupnice) 2,96 Ionizační energie v mocenství Br − vytváří brom bromovodík HBr, jehož následným rozpuštěním ve vodě vzniká kyselina bromovodíkov.
 5. Pojmenujte následující plyny a) HF b) HCl c) HBr d) HI e) HCN f) H2S g) H2Se h) H2Te Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyseliny se skládají z vodíku, nekovu a kyslíku v tomto pořadí. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. Kyslík má vždy oxidační číslo -II
 6. Provedeme bilanci počtu atomů, které nezměnily oxidační číslo: V této rovnici zbývá doplnit počet molekul vody. Nejsnazší bude bilance podle počtu atomů kyslíku: 8 HI -I + H 2 S VI O 4 → 4 I 2 0 + H 2 S -II + 4 H 2 O. Zkontrolujeme správnost vyčíslení podle počtu vstupujících a vystupujících atomů vodíku
 7. České názvosloví bezkyslíkatých kyselin má jednoduchá pravidla. Proč se HCl může pojmenovat dvěma způsoby - chlorovodík a kyselina chlorovodíková? Proč někte..
PPT - NÁZVOSLOVÍ KYSELIN PowerPoint Presentation, free download - ID:3436333

Bezkyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle sytnosti kyseliny(počtu atomu vodíku) např. H2SO4 → (SO4)-II HNO3 → (NO3)-I Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H2S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy. b/ Soli kyslíkatých kyselin (např. HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4) 7. Urči oxidační čísla prvku: N 2 O, O 2, Al 2 O 3, CaO, N 2, MnO 2, HF, WO 3, Cl 2 O 7, H 2 S, Al, Na 2 O, Au 2 O 3, H 2 Dvouprvkové sloučeniny 1. V následujících oxidech doplňte ke značkám prvků vázaných s kyslíkem oxidační čísla a za vzorec každého oxidu napište jeho název. CuO, ClO 2, Ag 2 O, CrO 3 2. Určete. H2+IS+VIO-II Teď: (2 • 1 + 6) : 2 = 4 H2SO4 příklady: K. uhličitá K. dusnatá K. křemičitá K. manganová K. siřičitá H2CO3 H2NO2 H2SiO3 H2MnO4 H2SO3 Vzorec název : H2MnO4 doplnit známá oxidační čísla H+I2MnO4-II Znásobit počet kyslíků 2 (o.č.) 4 2 = 8 Odečíst počet vodíků 8 - 2 = 6 Tím dostaneme oxidační. uvedeny charakteristické koncovky pro daný oxidační stupeň. Tabulka charakteristické koncovky pro jednotlivá oxidační čísla Oxidační číslo prvku Obecný vzorec Charakteristická koncovka I X 2 O -ný II XO -natý III X 2 O 3-itý IV XO 2-ičitý V X 2 O 5-ečný, ičný VI XO 3-ový VII X 2 O 7-istý VIII XO 4-ičelý 7. Napište. ∙protože OH má oxidační číslo -I, používá se poloviční křížové pravidlo ↘, podle oxidačního čísla prvku R se fluorovodík HF, chlorovodík HCl, bromovodík HBr, jodovodík HI);plynnásloučeninasesírou:sulfan(dřívějšíoznačenísirovodík)H 2

HBr je kyselina bromovodíkov Oxidační číslo kyslíku je -II, vodíku I, takže zapíšeme jako H I 2 S X 1 O-II 4. Musí platit, že I.2+X.1=II.4, kde X udává příponu. Jediné možné řešení je X=6 (-ová), takže to bude kyselina sírov. HBr - k. bromovodíková, HI - k.. jodovodíková, HF - k. fluorovodíková. Názvosloví. Číslo koncovky (oxidační číslo) koncovka I -ný II -natý III -itý IV -ičitý V -ičný-ečný VI -ový VII -istý VIII -ičel - Anionty odvozené z těchto halogenkyselin mají vždy sufix -id a oxidační číslo -I Prvek Halogenkyselina - vzorec Halogenkyselina - název Název jejího aniontu F HF fluorovodíková k. fluorid Cl HCl chlorovodíková k. chlorid Br HBr bromovodíková k. bromid I HI jodovodíková k. jodid At HAt astatovodíková k. astati

musíme vypočítat oxidační číslo . kyselinotvorného prvku. uprostřed vzorce, abychom správně určili zakončení přídavného jména, a to je celé V online učebnici . Chemie 8. je názvosloví kyselin na stranách . 71. a . 72. Tady máte docela pěkné video s názvoslovím kyselin (další videa na názvosloví jsou na konci) pokud je ve vzorci vodík, prvek a kyslík, doplním oxidační čísla u H a O, ox. č. prvku mezi nimi dopočítáme a podle něj vytvořím název název kyslíkatých kyselin: kyselina název prvku + koncovka podle ox. č. Inapř. HAsO 2 - H IIIO-II As 2 - kyselina arsenitá 1. HBr - kyselina bromovodíková / bromovodík 2. H

- 1 - Chemické názvosloví Chemické prvky (zjednodušen jen prvky) jsou látky složené z atom o stejném protonovém ísle (poet proton v jáde atomu). Každému prvku písluší uritý mezinárodní název a od nho odvozený symbol (znaka) oxidační číslo halogenů v halogenvodících je-1; vyrábí se přímou syntézou prvků nebo v laboratořích vytěsněním halogenidu pomocí kys. sírové: CaF 2 + H 2 SO 4 → 2HF + CaSO 4. 2NaCl + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2HCl (kyselina solná) jejich vodné roztoky (reakce HX s vodou) → halogenovodíkové kyselin Oxidy (dříve psáno oxydy, v souladu s dalšími jazyky , zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními (elektropozitivnějšími) prvky. Oxidy mohou vznikat buď prudkou oxidací za přítomnosti kyslíku anebo pozvolnou oxidací jiným způsobem, zejména kyslíkem atmosférickým anebo kyslíkem obsaženým v některých látkách. Vodík má oxidační číslo vždy 1 a kyslík oxidační číslo mínus dva. To si zapíšeš nad ty prvky. Potřebuješ, aby součet všech oxidačních čísel byl 0. Protože má chrom mít SUDÉ oxidační číslo, budou ve sloučenině dva atomy vodíku, čili dostaneš H2Cr0. 2*1 z vodíku + 6 z chromu děleno -2 kyslíku rovná se 4

1) Určíme známá oxidační čísla H+IN+XO-II 2 2) Od počtu známých záporných oxidačních čísel odečteme počet známých kladných oxidačních čísel 2 . 2 - 1 . 1 = 3 Získáme neznámé oxidační číslo a koncovku přídavného jména názvu kyseliny. 3) Kyselina dusitá Součet oxidačních čísel v molekule je 0 2. Určete oxidační čísla prvků v těchto sloučeninách a iontech a pojmenujte je: H2O MgI2 H2CO3 MnO4 - CO 2 HNO 3 CaO Fe 2O3 K2SO 4 HBr O2-Al3+ 3. Doplňte chemické vzorce nebo názvy sloučeniny v této tabulce: Látka Oxidační číslo I II III IV V VI halogenid KBr SiCl4 PCl5 bromid vápenatý jodid hlinitý fluori Oxidační číslo je tedy -I. Základem jsou . halogenvodíky. HF (fluorovodík), HCl (chlorovodík), HBr (bromovodík), HI (jodovodík) - halogenidy jsou jejich soli (viz další studium chemie). Mezi významné halogenidy patří např. NaCl, AgB

(HCl, HF, HBr,nemají kyslík). Kyselinu poznáme tak, že začíná vodíkem H a v případě kyslíkatých kyselin končí kyslíkem O a je tedy složená dohromady ze tří prvků. Obecný vzorec kyslíkatých kyselin HI mXO-II n Vodík má v kyselinách oxidační číslo I Kyslík má v kyselinách oxidační číslo -I 2. doplnit oxidační čísla l v halogenidech -I . valenční koncovka -itý. odpovídá oxidačnímu číslu hliníku +III. l. Al -I. III. 3. doplnit stechiometrické koeficienty tak, aby . součet oxidačních čísel všech prvků = 0. 3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová. CZ.1. Krok 2: Doplním berylliu oxidační číslo +II (koncovka -natý) a vodíku -I (jedná se o iontový hydrid) Krok 3: Vyrovnám oxidační čísla. Vodíky tedy budou dva. Krok 4: BeH 2. Hydridy kovalentní obsahují vodík a prvek ze 13. až 17. skupiny. Tyto sloučeniny nám trochu zkomplikují život, protože mají často triviální názvy NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II O +III N -II O +I H Oxidační čísla se značí ímskými číslicemi. Zapisují se vpravo nahoru ke značce prvku Vodík vždy oxidační číslo +I Halogeny vždy oxidační číslo -I Kyselina chlorovodíková H+ICl-I Bezkyslíkaté kyseliny: Vzorec název : HBr - kyselina bromovodíková HCl - kyselina chlorovodíková HF - kyselina fluorovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S - kyselina sirovodíková (sulfanová) Kyselina.

Názvosloví sol

Oxidační čísla Definice - oxidační číslo prvku je elektrický náboj, který by byl na atomu prvku, kdybychom elektrony v každé vazbě přidělily elektro-negativnějšímu atomu prvku. (jinak řečeno ty římský číslice vpravo nahoře u prvku). Nejdřív je nutný si zapamatovat koncovky k daným oxidačním číslům: Oxidační číslo Binární sloučeniny Kyseliny Soli I. Doplníme oxidační číslo nad atom halogenu a podle koncovky přídavného jména nad atom prvního prvku: Co 3. +III Cl -I Posledním krokem při tvorbě vzorce je, že oxidační čísla padají ve vzorci do kříže, tzn. oxidační číslo nad chlorem padá za značku kobaltu a oxidační číslo nad kobaltem padá za značku. Kyselina bromistá je anorganická sloučenina se vzorcem HBrO 4. Jedná se o kyslíkatou kyselinu bromu, brom má oxidační číslo VII. Je velmi nestabilní a nelze ji připravit záměnou chloru v kyselině chloristé, ale pouze protonací bromistanu. Je to nejméně stabilní kyselina z řady kyslíkatých kyselin halogenu v oxidačním čísle VII. Kyselina bromistá je silná kyselina a. Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Oxidační číslo na kyslíku je O-II, kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku určíme podle koncovky přídavného jména v názvu. Indexy u jednotlivých prvků (označující jejich počet) lze s výhodou stanovit pomocí tzv. křížového pravidla, podle kterého oxidační číslo elektropozitivní částice určuje.

Halogeny - Maturita Formalit

 1. Významné kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny = dvouprvkové obsahují vodík a kyselinotvorný prvek - halogeny se dobře slučují s vodíkem →halogenovodíky→dobrá rozpustnost ve vodě→kyseliny HCl - kyselina chlorovodíková HF - kyseliny fluorovodíková HBr - kyselina bromovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S.
 2. kyselina dusičná HNO3 Tvorba názvu: H2SO4 doplníme oxidační čísla vodíku a kyslíku dopočítáme oxidační číslo kyselinotvorného prvku podle pravidla pro součet oxidačních čísel určíme zakončení přídavného jména podle oxidačního čísla kyselinotvorného prvku H2SO4 kyselina sírová Procvičuj názvy a vzorce.
 3. (s2 prvky) - iontová vazba = vysoký bod tání, reagují s - mimořádně silná redukční činidla hydrid sodný NaH, h. vápenatý CaH

Jak jsme si řekli výše, základem českého názvosloví anorganických látek jsou oxidační čísla. Kladné oxidační číslo prvku (I až VIII) se v názvu jeho sloučeniny vyjadřuje pomocí koncovky, Tab. 2. Tab. 2 Koncovky oxidačních čísel Oxidační číslo Koncovka základní Koncovka kyseliny Koncovka soli I -ný -ná -na HBr 10. H2SeO4 Tvorba vzorce hydroxidů Nejprve umístěte značky prvků, které tvoří hydroxid, OH skupina je vždy na druhém místě, další prvek je na místě prvním. Doplňte oxidační čísla, skupina OH má vždy -I, oxidační číslo dalšího prvku je dáno koncovkou, např. koncovce ičitý náleží oxidační číslo +I

Sestav název pro: SiH

Kyselina kyanovodíková oxidační čísla, kyselina Roztok kyanovodíku ve vodě je označován jako kyselina kyanovodíková. Přes svou vysokou toxicitu a letálnost (usmrcení) není jako bojový plyn příliš vhodný, protože je lehčí než vzduch a rychle vyprchá do okolní atmosféry A nyní chemie!! Téma: Neutralizace . myšlenka: 1. čím uhasíš oheň? Vodou. 2. čím odpaříš vodu ? Ohněm. Zápis: NEUTRALIZACE DEFINICE ( modrý rámeček) str.7 HBr - kyselina bromovodíková HI - kyselina jodovodíková 2. kyslíkaté -a) odvození vzorce např. kyselina sírová 1. napíšeme značky prvků vázaných v kyselině Vodík-kyselinotvorný prvek-kyslík HSO 2. Zapíšeme oxidační čísla atomů v prvku HISVIO-II 3. sečteme kladná oxidační čísla, pokud je souče

Oxidačno-redukční (redoxní) rovnice - vyřešené příklad

 1. Jsou to dvouprvkové sloučeniny halogenů- F,Cl, Br, I a jiných prvků, oxidační číslo halogenů je -I. Halogenovodíky - dvouprvkové sloučeniny halogenu a vodíku HF- fluorovodík HCl - chlorovodík HBr- bromovodík HI- jodovodík Chlorid sodný - bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě → kuch
 2. Oxidační číslo centrálního prvku je v názvu opět vyjádřeno koncovkou (v ženském rodě). NÁZEV → VZOREC Příklad : kyselina siřičitá Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, síru jako centrální prvek a kyslík. Krok 2: Doplním oxidační čísla
 3. Oxidační číslo - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S 8,H 2) - oxidační číslo iontů je rovno náboji iontů: Ca2+ => CaII - součet oxidačních čísel v neutrální sloučenině (v tom případě nejsou myšleny ionty) se rovná nul

CH E M I E - spspas

 1. Pouze se oxidační čísla přepíší křížovým pravidlem, a vzhledem k tomu, že ve světe chemie se jedničky NEPÍŠÍ, jsou tyto kyseliny bez indexů. HF - kyselina fluorovodíková POKRAČUJTE: HCl - HBr -.
 2. Pojmenujte další kyseliny: HBr, HI . kyslíkaté kyseliny. vzorec: H. I. X O-II . X je kyselinotvorný prvek, oxidační číslo I - VIII. součet oxid. čísel atomů všech prvků ve vzorci je roven 0! název: kyselina + název kyselinotvorného prvku s příslušnou koncovkou oxidačního čísla ©Gymnázium Hranice, Zborovská 29
 3. ∙podle obecného vzorce HIX-I,-II: H (kation, ve vzorci na 1. místě),oxidační číslo I; prvek (anion, na 2. místě), oxidačníčíslo-I(uhalogenu)a-IIusíry;názevurčujeanion;koncovka-vodíkovákyselina určuje,žekyselin
 4. Organická syntéza je specificky zaměřený obor chemické syntézy, který se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí. Organické molekuly jsou mnohdy složitější ve srovnání s čistě anorganickými sloučeninami, takže se syntéza organických sloučenin rozvinula v jedno z nejdůležitějších odvětví organické chemie
 5. Oktetové pravidlo přísně dodržují jen prvky druhé periody. Prvky vyšších period jej často porušuji. Oktetové - osmielektronové pravidlo vychází z toho, že nejvyšší obsazovaná orbita může být obsazena osmi elektrony - konfigurace ns2 np6 - celkem tedy 8 elektronů
 6. 1. Sestavíme chemickou rovnici reakce a určíme oxidační čísla všech atomů: 2. zapíšeme poloreakce oxidace a redukce (atomy, které se oxidují a redukují), počet přenesených elektronů a upravíme počet atomů na obou stranách: oxidace Mg0 - 2e-→ MgII redukce O 2 0 + 4e-→ 2 O-II 3
 7. Sloučeniny, kde má brom oxidační číslo +5. Jsou to silná oxidační činidla. Jsou ale také považovány za karcinogeny. další informace (česky) bromičnany; Bromidy M n+ Br n jsou soli kyseliny bomovodíkové (HBr). Brom zde má oxidační číslo -1. Vyskytují se např. rozpuštěné v mořské vodě v koncentraci asi 65 mg/l

Bromovodík -HBr . Je plyn, s vodou poměrně silná kyselina 65% aq, chemicky podobný HCl a jejich kyseliny mají rovněž podobné vlastnosti. Příprava hydrolýzou PBr3 PBr3 + 3H2O -> H3PO3 + 3HBr. JOD. Oxidační čísla: -I, 0, I, V, VII. Fialovočerná pevná látka (šedé, kovově lesklé destičkovité krystalky) Součást mořských. oxidační číslo -I (halogeny totiž přijímají jeden valenční elektron). Tím, že halogeny mají vždy oxidační číslo -I, je názvosloví halogenidů jednodušší než oxidů nebo sulfidů. Při tvorbě názvu počet halogenů ve vzorci vlastně vyjadřuje oxidační čí. slo druhého prvku, nemusíme ni Oxidační číslo vodíku je vždy +I, kyslíku -II. Kyselinotvorný prvek má ox. číslo odpovídající zakončení přídavného jména. Doplň vzorec: Doplň název Oxidační číslo je základním pojmem anorganického názvosloví. Definice: Oxidační číslo prvku je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdybychom elektrony v každé vazbě vycházející z tohoto atomu prvku přidělili elektronegativnějšímu prvku HBr = kyselina bromovodíková Přídavné jméno: název kyselinotvorného prvku se zakončením podle oxidačního čísla (viz tabulka) atomy vodíku - vždy oxidační číslo +I (H ) atomy kyslíku - vždy oxidační číslo -II (O

HBr - kyselina bromovodíková H 2 S - kyselina sirovodíková = sulfanová 2. Kyslíkaté - ob. vzorec HXO Název: kyselina + název prvku v kyselině + koncovka dle ox. čísla I x -II a) H Cl O 3 1. nejdříve si vyznačím ox. čísla = H má I, O má -II, tyto ox. čísla známe 2. vypočítáme ox. číslo C Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O-II). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H+I). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka. Oxidační čísla a koncovky. oxidační číslo prvku Poměr počtu atomů prvků přípona pro ox.č. I 1:1 -ný. II 1:2 -nat

i) určíme oxidační čísla výchozích látek V průběhu neutralizace se nemění oxidační čísla. ii) odvodíme vzorec vznikající soli Při neutralizaci (reakce kyseliny a zásady) vzniká voda a sůl příslušné kyseliny. iii) napíšeme reakční schéma a vyčíslíme FeIII(OH)-I 3 HI Cl-I FeIIICl-I FeIIICl-I 3 křížové pravidl • na konci vzorce -halogen id (oxidační číslo -I) • sloučenina má nulový náboj (hodnota kladného oxidačního čísla odpovídá počtu atomů halogenu ) 4 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky koncovkykladných oxidačních čísel: I. -ný II. -natý III. -itý.

PPT - KYSELINY PowerPoint Presentation, free download - ID:5047417PPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint Presentation - ID:4512523

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

pokud je ve vzorci vodík, prvek a kyslík, doplním oxidační čísla u H a O, ox. č. prvku mezi nimi dopočítáme a podle něj vytvořím název název kyslíkatých kyselin: kyselina název prvku + koncovka podle ox. č. HBr - kyselina bromovodíková / bromovodík 2. H př. HF, HCl, HBr, HI *laboratorní příprava halogenidu (chloridu sodného) 2 Na + Cl2 → 2 NaCl. sodík chlor chlorid sodný. pevná l. plyn pevná l. reaktanty produkty. oxidační číslo. prvků ve sloučenině = zdánlivý náboj prvku ve sloučenině. značí se římskou číslicí vpravo nahoře. u chemické značky prvk vyznač oxidační čísla atomů: kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II oxidační číslo vápníku si označíme jako x Ca x O-II: vypočítej oxidační číslo vápníku (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven O): 1 · x + 1 · (-II) = 0 x - 2 = Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2

Brom - Wikipedi

oxidační číslo žádného prvku. Tyto reakce vedou zpravidla ke vzniku látek málo disociovaných (např. neutralizace, vytěsňování slabých kyselin a zásad z jejich solí, tvorba komplexních sloučenin apod.), málo rozpustných (srážecí reakce) nebo těkavých (rozklad karbidů, silicidů, fos dů apod. vodou neb 5. Oxidační číslo kovů I. skupiny PSP je ve sloučeninách vţdy +I, oxidační číslo kovů II. skupiny PSP je ve sloučeninách vţdy +II. 6. Součet oxidačních čísel v molekule je roven NULE. Př. Vypočítejte oxidační čísla prvků v následujících sloučeninách: B 2 O 3, CaCl 2, CO 2, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO

Názvosloví anorganických sloučenin - Krasobruslen

Oxidační číslo vodíku je I+. Oxidační číslo kyslíku je II-. Oxidační číslo kyselinotvorného prvku je kladné a pohybuje se v rozmezí od I+ do VIII+, ovšem kyseliny, které mají prvek v oxidačním čísle II+ a VIII+ se prakticky nevyskytují Názvosloví solí Tabulka kyslíkatých kyselin a solí: Název kyseliny Oxidační číslo kyselinotvorného prvku Vzorec kyseliny Název soli Anion kyseliny k. chlorná I HCl. O chlornan Cl. O 3 - neexistuje II neexistuje k. dusitá III HNO 2 dusitan NO 3 - k. uhličitá IV H 2 CO 3 uhličitan CO 32 - k. dusičná k. chlorečná V V HNO 3 HCl KYSELINY • jsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují vodíkové kationty H • ve většině případů jsou kyseliny silně žíravé, existují však i méně nebezpečné kyseliny • rozdělení kyselin: 1. bezkyslíkaté 2. kyslíkaté 1. BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY • dvouprvkové. 14) Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl 7. Urči neznámá čísla. 15) Součet dvou čísel je pětkrát větší než jejich rozdíl. První číslo je o 5 větší, než druhé. Najdi je. VÝSLEDKY 1) 42cm a 10cm 2) 15 rýčů a 25 motyk 3) 21/28 4) Čísla jsou 60 a 15 5) délka 8cm, šířka 5c

ELU

- oxidační čísla: vodík má vždy oxidační číslo +I síra má oxidační číslo podle koncovky kyslík má vždy oxidační číslo -II H +I S +VI O-II - dopočítat počty prvků: vodík - je-li ox. č. vázaného prvku liché stačí jeden vodí Oxidační číslo uhlíku se změnilo z +1 na +3. Zvyšování oxidačního čísla říkáme oxidace. Tedy tato sloučenina byla oxidována. Abychom něco zoxidovali, potřebujeme nějaké oxidační činidlo. Rychle si to sem poznamenám. Aby tato reakce proběhla, potřebujeme přidat oxidační činidlo

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin (chemické názvosloví 3

3) Oxidační číslo vodíku je téměř vždy I. Výjimkou je vodík ve sloučeninách s kovy, v nichž je oxidační číslo vodíku -I, např. hydrid lithia LiIH-I. 4) Součet všech oxidačních čísel v molekule je roven nule. Např. v kyselině dusičné HNO3 jsou oxidační čísla HINVO3-II a jejich součet 1.1 + 1.5 + 3.(-2) = 0 kyselina chromová. Číslo ES: 231-801-5. Číslo CAS: 7738-94-5. kyselina dichromová. kyselina fosforitá, kyselina chlorečná, kyselina chromová, kyselina jodovodíková, HIO 4, HNO, HBrO 3, HCl Vždy doplňte oxidační čísla a uveďte název nebo vzorec kyseliny Oxidační číslo nh4. Dichroman amonný je anorganická sloučenina se vzorcem (NH 4) 2 Cr 2 O 7.Podobně jako u jiných chromanů a dichromanů má zde chrom oxidační číslo +6. Jedná se o iontovou sůl složenou z chromanových aniontů a amonných kationtů.. Dichroman amonný se někdy označuje jako vesuvský oheň, protože se.

ZŠ Školní 226 Kaplic

přídavného jména - podle názvu prvku + přípona pro dané oxidační číslo kyseliny fluorovodíková HBr - kyselina bromovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S - kyselina sulfanová (sirovodíková) Kyslíkaté kyseliny obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík pravidla pro názvosloví: součet oxidačních. Počet atomů vodíku souvisí s oxidačním číslem kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu. Je-li oxidační číslo sudé, zapisujeme dva atomy vodíku, je-li liché, zapisujeme jeden atom vodíku . Kyselina kyanovodíková oxidační čísla, kyselina . Kyselina jodovodíková je vodný roztok jodovodíka 2) Název ze vzorce b) pořadí prvků je obrácené e) koncovku přídavného jména d) oxidační číslo prvků c) součet ox.č. = O a) oxid + přídavné jméno oxid brom ičný oxid chrom ový oxid měď natý Br2O5 Mn2O7 WO3 MnO2 NiO Cu2O oxid bromičný oxid manganistý oxid woframový oxid manganičitý oxid nikelnatý oxid měďný.

Soli Soli - jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin. Vznik solí 1) Reakcí kyseliny s hydroxidem (neutralizací) - vzniká voda a sůl kyselina + hydroxid voda + sůl HCl + KOH H 2 O + KCl H 2 SO 4 + 2 NaOH 2 H 2 O + Na 2 SO 4 Podstatou je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které vzniká voda a. oxidační čísla: O S, Se, Te Po-II, -I, II -II až VI -II až IV Výskyt: Síra volná v blízkosti sopek nebo ve sloučeninách např. H 2S (sulfan, sirovodík) biogenní prvek (v bílkovinách) PbS (galenit), ZnS (sfalerit), HgS (rumělka), FeS 2 (pyrit), CaSO 4.2H 2 O (sádrovec) galenit Dostupný pod licenc Vodík vždy oxidační číslo +I Halogeny vždy oxidační číslo -I Kyselina chlorovodíková H+ICl-I Bezkyslíkaté kyseliny: Vzorec název : HBr - kyselina bromovodíková HCl - kyselina chlorovodíková HF - kyselina fluorovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S - kyselina sirovodíková (sulfanová) Kyselina. Kontakt oxidační. činidlo. Při oxidaci se oxidační číslo . zvyšuje, při redukci se naopak . snižuje. ELEKTROLÝZA. Při elektrolýze vodného roztoku chloridu sodného dochází k anodické oxidaci chloridových iontů a následnému vzniku plynného chloru: Cl- - e- → Cl0 naopak: připíšu oxidační čísla k H a O (H I -a O II) a s využitím poznatku, že celkový součet ox. čísel musí být 0 vymyslím, jaké ox. č. bude u prvku uprostřed vzorce. A pak už jen v názvu kyseliny použiji příponu, vztahující se k tomuto ox. číslu doplníme oxidační čísla. H. I . N. V. O-II. součet kladných oxidačních čísel je 6, proto stačí ke kyslíku připsat už pouze malou 3:HINVO-II. 3. a tím bude součet součinů oxidač. čísla daného prvku a počtu atomů daného prvku roven nule: 1*I+1*V+3*(-II) = 0. k. yselina dusičná HNO. 3. Tvorba názvu ze vzorc