Home

Bioafinitní chromatografie

Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi přinejmenším omezenou skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein. Tato technika je založena na použití imobilizovaného ligandu reagující specificky s enzymem, který má být purifikován. Po přidání směsi proteinů k takovémuto ligandu se na něj vážou jen ty proteiny, které s ligandem tvoří silné vazby chromatografie bioafinitní > velká skupina separačních metod, založených na rozdílné afinitě dělených látek ke stacionární (nepohyblivé) a mobilní fázi. Chromatografické metody patří k nejdůležitějším metodám, které umožňují analysovat složité směsi biologických molekul (analytické provedení pokusů) nebo vybrané složky směsi isolovat (preparativní provedení) 2.4.1 Bioafinitní chromatografie..103 2.4.2 Nespecifická afinitní chromatografie........................................................................118 2.4.3 Další separační techniky založené na molekulovém rozpoznávání.......................13 Bioafinitní chromatografie Tento chromatografický proces se opírá o vlastnost biologických aktivních látek za vznik stabilních, specifických a reverzibilních komplexů. Tvorba těchto komplexů zahrnuje účast běžných molekulárních sil, jako je například Van der Waalsova interakce, elektrostatická interakce, interakce dipól-dipól, hydrofobní interakce a vodíková vazba Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu Methods of bioaffinity chromatography used for study of non-specific sorption on carrier and for quantification of ligand

Afinitní chromatografie - Wikipedi

  1. Co chromatografie taky znamenala Vývoj účinných izolačních metod, jako jsou gelová, ionexová, bioafinitní aj. chromatografie a nejrůznější typy elektroforéz, umožnil vývoj celé řady nových odvětví chemie Nebyl by možný např. současný rozvoj chemie proteinů a nukleových kyselin
  2. Bc. Lucie Švehlová Master's thesis Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu Methods of bioaffinity chromatography used for study of non-specific sorption on carrier and for quantification of ligan
  3. Download Citation | Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu | Cílem práce bylo připravit modelový bioafinitní systém použitelný k.
  4. The aim of this work was to prepare a model bioaffinity system for the isolation of the specific ligand and use it for studying the intensity of a non-specific sorption of the biomolekul and the quantification of ligand. The complementary biospecific pair was a model antigen chymotrypsin and anti-chymotrypsin antibodies. The source of the specific antibodies was a desalting hyperimmune pig.
  5. Afinitní chromatografie (ALC) je moderní separační metoda, kterÆ spojuje výhody HPLC s výjimečnou biolo-gickou specifičností bioafinitní chromatografie. To je tØž důvodem, proč roste zÆjem o biochemickØ a biolØkařskØ aplikace tØto metody3. 2. Princip afinitní chromatografie bovÆn na ligand stacionÆrní fÆze. Krok
  6. 1. 1 Bioafinitní chromatografie..17 1. 1. 1 Princip a uspořádání bioafinitní chromatografie..17 1. 1. 2 Používané nosiče a typy ligandů v bioafinitní chromatografii..2

< chromatografie bioafinitní: obsah: chromatografie gelová permeační > chromatografie dvojrozměrná {3} two-dimensional (or 2D) chromatography kombinace dvou chromatografických dělení v plošném uspořádání (na papíru nebo na tenké vrstvě). Vzorek (dělená směs) se nanese do jednoho místa (obvykle rohu) nosiče, který bývá. Bioafinitní chromatografie - princip, nosič, ligandy, spacer, sorpce a desorpce, molekulárně vtištěné polymery. Analytika lipidů - charakteristika základní lipoproteinových tříd, metabolická přeměna a poruchy metabolismu lipoproteinů. Analytické přístupy stanovení mastných kyselin, lipidů a lipoproteinů Do 10.1.2012 - Imunochemie, bioafinitní chromatografie, separační metody Do 10.1.2012 - Heterogenní katalýza Do 10.1.2012 - Adsorpce na porézních materiálec Bioafinitní chromatografie se zaměřením na imunoafinitní chromatografii, Imunochemické metody a imunoelektroforéza, Stanovení koncentrace glutathionu (fotometrická a fluorimetrická metoda), Stanovení aktivity glutathionreduktasy a glutathion-S-transferasy, Stanovení produkce ROS, Spektrofluorimetrická analýza 2 Děkuji Doc. RNDr. Jaroslavu Sochorovi, CSc. a Mgr. Ivaně Pasákové za odborné vedení a cenné rady a připomínky při zpracovávání této diplomové práce

3. Afinitní chromatografie (dotace 3/3) a. bioafinitní chromatografie b. nespecifická afinitní chromatografie c. další separační techniky využívající afinitní vztahy 4. Elektromigrační (elektroforetické) metody (dotace 4/4) a. princip elektromigračních metod b. volná, zonová, rovnovážná a kapilární elektroforéz Oficiální stránky Vysoké školy chemicko-technologické - moderní vědecké instituce se špičkovým uplatněním absolventů

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - separační principy, instrumentace, kolony a zásady jejich volby, systémy s normálními a obrácenými fázemi, izokratická a gradientová eluce, iontová chromatografie, chromatografie iontových párů, chromatografie hydrofobních interakcí, chromatografie sterické výluky, bioafinitní chromatografie, nejnovější trendy - UPLC, UHPL Chromatografie a elektroforéza [C649] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 17 materiálů. Chromatografie a elektroforéza - všetky otázky. Vypracované poznámky a rozšírenie prezentácii (podľa Chromatografie a elektroforéza [C649].

Separace v systémech s normálními a obrácenými fázemi. Chromatografie hydrofilních interakcí. Separace iontových látek (vliv pH). Gradientová eluce. Chromatografie sterické výluky. Bioafinitní chromatografie. Chromatografie v nadkritické tekutině (SFC). Chirální separace. Dvoudimenzionální separace - GCxGC, LCxLC, LCxCE, CExCE Plynová chromatografie - techniky dle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Interpretace chromatografických dat, kvalitativní a kvantitativní analýza Historický vývoj chromatografie. Základní fyzikálně-chemické principy chromatografie. Kapalinová chromatografie - techniky podle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy Plynová chromatografie - techniky dle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Interpretace chromatografických dat, kvalitativní a kvantitativní analýza. Garant předmětu. Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. Zajišťuje ústav. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí (ÚCHTOŽP V roce 2004 obhájila dizertační práci v oboru Analytické chemie s názvem Enzymové mikroreaktory, nástroj bioafinitní chromatografie. Během roční post-doc stáže v r. 2004 na Institute Curie, Paris (Francie) se zabývala mikročipovému uspořádání enzymových bioafinitních mikroreaktorů

3 Děkuji PharmDr. Ludmile Matysové Ph.D. za její odborné vedení, rady, pomoc při vypracovávání této diplomové práce. Dále bych také chtěla poděkovat všem pracovníkům katedry analytick Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin

chromatografie - vscht

chromatografie dvojrozměrn